Među troškove koje je poslodavac obavezan da nadoknadi zaposlenom spadaju i troškovi vezani za službeno putovanje. Poslodavac je dužan da isplati dnevnicu, nadoknadi putne troškove i troškove prenoćišta.

Aktuelni neoporezovani iznos za punu dnevnicu je 2.201,00 dinar i važi od 01.02.2016. do 31.01.2017. godine.

Prilikom slanja zaposlenog na službeni put, poslodavac sačinjava nalog za službeni put, a kada se zaposleni vrati sa istog, sastavlja se obračun službenog puta.

Sve detalje potrebne za obračun službenog puta, treba definisati u opštem aktu ili ugovoru o radu sa zaposlenima. Pre svega, treba definisati šta se smatra službenim putovanjem, po pitanju razdaljine od mesta sedišta do mesta upućivanja, i vremena trajanja službenog puta. Pravo zaposlenog na punu dnevnicu ili pola dnevnice zavisi od broja časova provedenih na putovanju u zemlji. Uobičajeno se pravo na punu dnevnicu daje zaposlenom za svaka 24 sata provedena na putu. Pola dnevnice sleduje zaposlenom koji na putu provede od 8 do 12 sati. Ukoliko na putu provodi manje od 8 sati, zaposleni nema pravo na dnevnicu.

Visinu dnevnice utvrđuje poslodavac u svom opštem aktu. Ranije je visina dnevnice bila uređena Opštim kolektivnim ugovorom na nivou od 5% prosečne zarade u Republici. Opšti ugovor je privremeno van snage, ali je formula ostala kao reper mnogim poslodavcima.

Iznos dnevnice za službeni put u zemlji koji je neoporezovan porezom na dohodak građana iznosi od 1.02.2015. godine  do 31.01.2016. godine 2.168,00 dinara i odnosi se na celu dnevnicu. Ukoliko se isplaćuje pola dnevnice, neoporezovani iznos je 1.084,00 dinara. Dnevnica koja se isplaćuje zaposlenom pokriva troškove ishrane. Ukoliko poslodavac uplaćuje zaposlenom prenoćište i ishranu u hotelu, troškove ishrane treba oduzeti od visine dnevnice koja pripada zaposlenom.

U slučaju da poslodavac isplati veći iznos dnevnice, jer je to u skladu sa njegovim opštim aktom i ugovorom o radu, dužan je da na razliku od neoporezivog do puno isplaćenog iznosa obračuna i plati porez na dohodak od 10%. Za detalje obračuna, obratite se svom knjigovođi ili knjigovodstvenoj agenciji sa kojom imate saradnju.

Ukoliko Vam je potreban knjigovođa na teritoriji Beograda, kontaktirajte nas.