Obaveza plaćanja socijalnih doprinosa za strance osnivače privrednih društava u Republici Srbiji

od strane | apr 26, 2013 | Osnivanje privrednih društava, Radni odnosi | 0 Komentara

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranicima samostalne delatnosti smatraju se i osnivači privrednih društava koji u njima rade, bez obzira da li su sa društvom zasnovali radni odnos ili ne.

Radom u društvu smatra se i obavljanje poslova zastupanja i rukovođenja, što član društva obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (dakle, bez ugovora o radu). Ovi poslovi obavljaju se na osnovu same činjenice da je lice osnivač odnosno član privrednog društva.

Šta se smatra radom u privrednom društvu i više o obračunu obaveze za doprinose pročitajte u članku:

http://www.experta.rs/socijalni-doprinosi-za-direktora-firme-koji-nije-u-radnom-odnosu/

Ovom prilikom posvećujemo se obavezi izmirenja doprinosa za članove društva koji su stranci.

Obaveza za plaćanje doprinosa zavisi od zemlje čiji je osnivač državljanin i činjeninice da li sa tom zemljom Republika Srbija ima sklopljen sporazum o socijalnom osiguranju.

U slučaju kada ne postoji međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju zaključen između Republike Srbije i druge države u kojoj se stranacu uplaćuju doprinosi, primenjuju se odredbe propisa o socijalnom osiguranju Republike Srbije. Tako da i strana lica koju ispunjavaju uslove da budu socijalni osiguranici imaju obavezu da izmiruju socijalne doprinose na osnovu rada u privrednom društvu (u okviru radnog odnosa ili van njega).

Ukoliko postoji međudržavni sporazum, on je pravno jači od nacionalnih zakona. Da li će se doprinosi za osnivača plaćati i prema domaćim propisima, zavisi od sadržaja sporazuma. U većini do sada sklopljenih međudržavnih ugovora predviđeno je da se uzima u obzir i penzijski staž navršen prema propisima druge zemlje ugovorenice, pod uslovom da se periodi ne poklapaju. U tom slučaju, strano lice je oslobođeno plaćanja doprinosa po osnovu rada u Srbiji, ako mu se u isto vreme uplaćuju doprinosi u stranoj zemlji, sa kojom postoji međudržavni ugovor sa klauzulom izuzimanja.

Ovaj stav potvrdilo je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u Mišljenju br. 011-0000964/2010-07 koje je izdalo 02.02.2011. U zaključku ovog mišljenja koje se odnosi na crnogorskog državljanina koji je u Srbiji osnovao privredno društvo, a zaposlen je u Crnoj Gori, gde ostvaruje pravo na obavezno socijalno osiguranje, navodi se:

„…da lice koje obavlja samostalnu delatnost u Republici Srbiji, a istovremeno je obavezno socijalno osigurano po osnovu zaposlenja na penzijsko i invalidsko osiguranje u nekoj od država sa kojom postoji zaključen sporazum o socijalnom osiguranju  i za to podnese odgovarajuće dokaze, nije obavezno osigurano u Republici Srbiji, odnosno nema svojstvo osiguranika prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa prema tome nema ni obavezu plaćanja doprinosa za isto.“

U većini do sada zaključenih sporazuma, pitanje izbegavanja dvostrukog plaćanja doprinosa uređeno je na isti način. To su sporazumi sa državama: BiH, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Slovačka, Nemačka, Austrija, Francuska, Italija, Švajcarska, Holandija, Švedska i Belgija.

Pravo na „oslobođenje“ od plaćanja socijalnih doprinosa uslovljeno je podnošenjem dokaza – potvrde o obaveznom osiguranju nadležnog organa druge države ugovornice.

Više informacija o načinu oslobođenja od plaćanja obaveza svojim klijentima pruža knjigovodstvena agencija Alibris d.o.o. Novi Beograd.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *