Cene knjigovodstvenih usluga

Da li želite da sarađujemo?

Svaka firma je specifična i cena usluga zavisi od niza kriterijuma.
Javite nam se, i poslaćemo Vam ponudu!

Računovodstvo

Usluga je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji su obavezni da vode poslovne knjige.

Obuhvata:

Izradu Pravilnika o računovodstvu

Pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige dužni su da internim dokumentom, Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, urede detaljno određena pitanja koja nisu uređena Zakonom o računovodstvu.

Ukoliko imate novu firmu ili u postojećoj firmi nemate izrađen akt o računovodstvu, mi ćemo izraditi pravilnik prema potrebama vaše organizacije i sistema u okviru kojeg poslujete.

Knjiženje poslovne dokumentacije

Dokumentaciju, koju nam možete dostaviti u elektronskoj ili papirnoj formi, evidentiramo u savremenom računovodstvenom softveru. Softver omogućava povezivanje klijenta i knjigovođe, u realnom vremenu, a možete mu pristupiti sa bilo kod računara i mobilnog telefona.

Vođenje propisane PDV evidencije i obračun PDV obaveze

Za klijente koji su obveznici PDV-a, vodimo sve propisane PDV evidencije i vršimo obračun PDV-a na mesečnom odnosno tromesečnom nivou. Na osnovu zaključenog obračuna, predajemo poresku prijavu a klijentu dostavljamo popunjen nalog za plaćanje PDV obaveze, ukoliko postoji obaveza plaćanja PDV.

Iz dana u dan pratimo usklađenost vaše dokumentacije i poslovanja sa propisima o PDV-u, a po potrebi predajemo zahteve za preknjiženje i povraćaj PDV-a.

Vođenje evidencije osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije

Sredstva veće vrednosti i dužeg roka korišćenja obavezno se evidentiraju u knjizi osnovnih sredstava. Na kraju poslovne godine, u poslovnim knjigama kao trošak beleži se deo nabavne vrednosti sredstva, dobijen u postupku amortizacije.

Za potrebe obračuna poreza na dobit odnosno poreza na neto prihode preduzetnika, vršimo nezavisan obračun poreske amortizacije.

Vođenje evidencije blagajničkog poslovanja

Sva gotovina, koju primite od drugih lica ili podignete sa tekućeg računa firme, evidentira se u blagajničkom dnevniku. U okviru ove usluge pripremamo naloge blagajne za isplatu, odnosno uplatu, vodimo evidenciju o iznosu novca koji možete da podignete po osnovu gotovinskih računa koje ste prikupili i pomažemo u popunjavanju naloga za uplatu i isplatu.

Obračun zarada i naknada po osnovu ugovora sa fizičkim licima

Obračun zarada vrši se po željenoj dinamici – početkom, sredinom ili krajem meseca za prethodni mesec. Knjigovođa priprema i predaje poresku prijavu, nakon čega klijentu dostavlja sve propisane obrasce, uključujući platne liste, i naloge za plaćanje zarada, na mail. Naloge za plaćanje dostavljamo u formatu u kojem ih klijent može automatski uvesti u aplikaciju za elektronsko bankarstvo, bez prekucavanja.

Ukoliko imate ugovore sa fizičkim licima, na vaš zahtev, pre isplate ugovorene naknade, obračunavamo pripadajući porez i doprinose, a nakon predaje poreske prijave, dostavljamo vam pripremljene naloge za plaćanje obaveza iz ugovora.

Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

U roku od 3 dana od završetka službenog putovanja, zaposleni je dužan da podnese obračun troškova službenog putovanja. Ako vaši zaposleni nisu vični izvršavanju ovog zadatka, mi ćemo to učiniti za vas, na osnovu podataka i računa koje ćete nam dostaviti.

Obračun svih ostalih poreskih obveza, izrada i predaja poreskih prijava elektronskim putem ((paket ne obuhvata kurirske usluge i predaju dokumentacije u papirnoj formi različitim insitucijama i organizacijama))

Bilo da ste obveznik poreza na imovinu, ili ste platili licencu ili uslugu savetovanja stranom licu, pa po tom osnovu treba da platite porez po odbitku, ili je nastala neka druga poreska obaveza, izvršićemo obračun poreske obaveze, popunjavanje poreske prijave i predaju poreske prijave elektronskim putem. Dostavićemo vam popunjen nalog za plaćanje u PDF formatu ili formatu koji je pogodan za automatski uvoz u vašu e-banking aplikaciju.

Sastavljanje godišnjih izveštaja na obrascima PPP-PO i M4 

Do 31. januara svake godine dužni ste da izdate potvrdu svakom fizičkom licu kojem ste tokom prethodne godine isplatili prihod koji je bio oporeziv. U ovoj grupi lica nalaze se vaši zaposleni, zakupodavci poslovnog prostora ili opreme, lica angažovana po ugovoru o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično.

Na osnovu evidencije o isplatama fizičkim licima koju tokom godine vodimo za vas, generisaćemo sve potrebne potvrde a vi ćete ih imati na mail-u na vreme.

Radni staž za vaše zaposlene i osnivače koji obavljaju rad u firmi, upisujemo jednom godišnje, predajom obrasca M4 elektronskim putem PIO Fondu.

Savetovanje iz oblasti računovodstva i poreza

Ukoliko niste sigurni kako da sastavite određeni poslovni dokument računovodstvene prirode (račun, odluku, specifikaciju, kalkulaciju) ili želite da se raspitate o poreskom tretmanu planiranih poslovnih transakcija, stojimo vam na raspolaganju. Pomoć vašeg knjigovođe možete dobiti u najkraćem roku, putem telefona ili e-maila, a za kompleksnije teme organizovaćemo sastanak u našoj agenciji.

Paket obuhvata 2 sata savetovanja mesečno. Nakon toga, usluga se posebno tarifira.

Presek stanja i analiza ostvarenih rezultata

Paket standardno obuhvata tkz presek stanja jednom godišnje. Obično se radi na prelasku s leta na jesen. Tom prilikom informišemo vas o ostvarenom finansijskom rezultatu, analiziramo troškove i prihode, pravimo projekciju poreza na dobit, i razgovaramo o svim osetljivim i kompleksnim momentima vašeg poslovanja, iz ugla računovodstva i poreza.

Izrada i predaja završnog računa (redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i poreske prijave)

Kao krunu rada tokom godine, knjigovođa sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj, po isteku poslovne godine. Prema trenutno važećim propisima, redovan godišnji finansijski izveštaj sastavlja se i predaje Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi do 28. februara (za potrebe državne statistike) odnosno do 30. juna (redovan izveštaj) tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj se sastoji od seta finansijskih izveštaja, čiju okosnicu čine bilans stanja i bilans uspeha.

Poreskoj upravi u istom roku dostavlja se poreski bilans i poreska prijava, kao i izveštaj o transfernim cenama, ukoliko je firma poslovala sa povezanim licima.

Završni račun tarifira se posebno, u visini jedne ugovorene mesečne naknade za vođenje poslovnih knjiga (računovodstveni paket).

Važne napomene:

Cena usluga zavisi od obima poslovne dokumentacije i složenosti poslovnih promena i određuje se na osnovu informacija koje klijent pruži o svom poslovanju.

Plaćanje se vrši na mesečnom nivou, u dinarskoj protivvrednosti.

Završni račun tarifira se posebno, u visini mesečne naknade.

Paket ne obuhvata sledeće usluge, koje se posebno naplaćuju:

 • Prijavu, promenu i odjavu zaposlenih na portalu CROSO – 15 EUR po prijavi/promeni/odjavi
 • Obračun naknade zarade za vreme bolovanja i priprema dokumentacije za refundaciju – 50 EUR po obračunu
 • Popunjavanje i slanje DI1 obrasca Narodnoj banci (pravna lica sa stranim kapitalom) – 25 EUR po obrascu
 • Popunjavanje obaveštenja o deviznom prilivu – 20 EUR po obrascu
 • Izdavanje računa iz računovodstvenog programa – 10 EUR po računu
 • Predaja dokumentacije u papirnoj formi kada je to neophodno … Po dogovoru

 

Registracija paušalaca

Paket je namenjen fizičkim licima koja žele da se registruju za obavljanje delatnosti sa paušalnim oporezivanjem.

Obuhvata:

 • Konsultacije e-mailom, telefonom ili uživo pre registracije u trajanju od 1 sata
 • Vođenje korak po korak kroz registraciju preduzetnika
 • Popunjavanje registracione prijave APR-a i slanje prijave poštom ili elektronski
 • Prenos ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave na knjigovođu
 • Predaja poreske prijave PPDG-1R elektronskim putem
 • Popunjavanje zahteva za paušalno oporezivanje
 • Popunjavanje P-EKO obrasca za lokalnu samoupravu
 • Informisanje preduzetnika o budućim obavezama

Klijent sam obavlja otvaranje tekućeg računa u banci i treba da računa na jedan odlazak u Poresku upravu i lokalnu upravu prihoda (obično se ove dve institucije nalaze na istoj lokaciji).

Paket obuhvata pobrojane usluge u prvim danima nakon osnivanja, i ne produžava se na redovno poslovanje.

Preduzetnici paušalci nisu dužni da angažuju knjigovođu u redovnom poslovanju, s obzirom da osim knjige izlaznih računa, nisu dužni da vode poslovne knjige.

Ukoliko su vam potrebne usluge koje ne pronalazite na spisku, pošaljite nam upit sa vašim zahtevima.

Dodatne usluge

Usluge koje nisu sadržane u računovodstvenom paketu, klijentima se tarifiraju posebno, po usluzi, po sledećem cenovniku:

 • Prijava i odjava radnika na portalu CROSO.rs – 15 EUR po prijavi/promeni/odjavi
 • Obračun bolovanja i predaja obrazaca za refundaciju – 50 EUR po obračunu
 • Popunjavanje i slanje DI1 obrasca Narodnoj banci (pravna lica sa stranim kapitalom) – 25 EUR po obrascu
 • Popunjavanje obaveštenja o deviznom prilivu – 20 EUR po obrascu
 • Izdavanje računa iz računovodstvenog programa – 10 EUR po računu
 • Predaja dokumentacije u papirnoj formi državnim institucijama kada je to neophodno …. Po dogovoru

Obračun zarada

Za zaposlene kod paušalaca i predstavništva stranih firmi 25 eur  po zaposlenom

Za lica koja ne vode poslovne knjige, pripremili smo poseban paket koji obuhvata sve potrebne radnje u vezi sa obračunom zarade za njihove zaposlene, a koji uključuje izradu PPP-PO i M4 obrazaca, kao i praćenje stanja na poreskim karticama. Za veći broj zaposlenih,  cena po dogovoru.

Konsultacije

Savetovanje na temu računovodstva i poreza, van paketa 50 EUR po satu

Ukoliko su vam potrebne informacije da biste izabrali pravnu formu, upoznali se sa budućim poreskim obavezama na početku poslovanja, ili ispitali poreski tretman planiranog poduhvata, … nastaviće se…