Povremene greške u poslovanju su uobičajene, a postupci njihove ispravke uglavnom su predviđeni zakonom ili utemeljeni u poslovnoj praksi.

Međutim, postoje i izuzeci od ovog pravila, a jedno od njih je i ispravka pogrešno izdatog PDV računa.

Naime, privredna društva koja su u sistemu PDV-a dužna su da sa danom prometa izdaju račun u kome će obračunati porez na dodatu vrednost. PDV račun ne sme se izdavati ukoliko do prometa nije došlo. O tome smo pisali u posebnom članku, koji se bavi pitanjem predračuna, avansnog računa i PDV računa. Ponekad se dogodi da račun ipak bude izdat iako do prometa nije došlo. Recimo, prodavac je greškom izdao račun, poslao ga kupcu, i predao na knjiženje svom knjigovođi. Račun je uzet u obzir za obračun PDV obaveze na kraju poreskog perioda, a greška je otkrivena tek nakon što su ove radnje izvršene. Prodavac će izvršiti storno pogrešno izdatog računa, ali se postavlja pitanje da li ima pravo da „povrati“ više plaćeni PDV.

Ukoliko je preduzeće izdalo PDV račun, a promet dobara kupcu nije izvršen, primenjuje se odredba  člana 44. stav 3. Zakona o PDV, prema kojoj „lice koje iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga, duguje iskazani PDV“.

Za lica koja su navedena u članu 44. stav 3. Zakona nije predviđena mogućnost ispravke računa, odnosno izdavanja novog računa, već se ova lica smatraju poreskim dužnicima, što znači da su dužna da plate PDV iskazan u računu.

U poresku prijavu – Obrazac PPPDV u polje 103, odnosno 104, unosi se PDV koje je preduzeće (kao poreski dužnik iz člana 44. stav 3. Zakonao PDV) greškom iskazalo u računu.

Kupac – obveznik PDV koji primi račun u kojem je iskazan PDV od lica koje nije izvršilo promet dobara i usluga, nema pravo na odbitak prethodnog poreza. U knjigovodstvu se vrši storniranje potraživanja od kupca, storniranje prihoda i knjiženje iznosa PDV iz računa na račun troškova.

Dakle, ukoliko je prodavac izdao greškom PDV račun po osnovu koga nije nastao promet, dužan je da račun stornira, ali iskazani PDV ne može da koriguje, već ga mora platiti. Ujedno, kupac nema pravo na odbitak PDV-a iz ovog račun, već bi račun uz reklamaciju trebao da vrati prodavcu, jer se radi o neispravnom računu.