ŠIFRE PLAĆANJA

 

Klasifikacija prema obliku plaćanja

 

1Gotovinskigotovinske uplate na tekući račun i isplate s tekućeg računa
2Bezgotovinskiprenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg računa na drugi tekući račun
3Obračunskiobračunska plaćanja
9Preknjižavanjepovraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

 

Klasifikacija prema osnovu plaćanja

 

Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

 

20Promet robe i usluga – međufazna potrošnjaplaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
21Promet robe i usluga –

finalna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzećauplate propisanih obaveza javnim preduzećima
23Investicije u objekte i opremuplaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
24Investicije – ostaloplaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25Zakupnine stvari u javnoj svojinizakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
26Zakupninezakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računaisplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
28Subvencije, regresi i premije sa ostalih računaisplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbineuplata, naplata, prenos i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

 

 

 

Transakcije raspodele

 

40Zarade i druga primanja zaposlenihzarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu fukciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog
41Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;

socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja;

42Naknade zarada na teret poslodavcanaknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca;

naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu

44Isplate preko omladinskih i studentskih zadrugaisplata članovima zadruge s računa zadruge
45Penzijeiznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci, osim isplata u gotovom novcu
46Obustave od penzija i zaradaobustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47Naknade zarada na teret drugih isplatilacanaknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;

naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;

naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta

48Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja
49Ostali prihodi fizičkih lica prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48
53Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitkuuplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.
54Uplata poreza i doprinosa po odbitkuuplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku
57Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

 

Transferi

 

60Premije osiguranja i nadoknada štetepremija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61Raspored tekućih prihodaraspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62Transferi u okviru državnih organaprenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65Uplata pazarauplata dnevnog pazara
66Isplata gotovinesve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika

 

Finansijske transakcije

 

70Kratkoročni kreditiprenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71Dugoročni kreditiprenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima
73Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmanikupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcionarskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije od vrednosti, krediti)
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamataplaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivača za likvidnostuplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
82Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu
83Naplata čekova građana
84Platne kartice
85Menjački poslovi
86Kupoprodaja deviza
87Donacije i sponzorstvaplaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88Donacijedonacije iz međunarodnih ugovora
89Transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije