Sifre placanja u dinarskim platnim transakcijama

od strane | sep 18, 2015 | Platni promet | 6 Komentari

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА

 

Класификација према облику плаћања

 

1 Готовински готовинске уплате на текући рачун и исплате с текућег рачуна
2 Безготовински пренос (плаћање и други трансфери) с једног текућег рачуна на други текући рачун
3 Обрачунски обрачунска плаћања
9 Прекњижавање повраћај по основу више уплаћених или погрешно уплаћених средстава

 

Класификација према основу плаћања

 

Трансакције по основу промета робе и услуга

 

20 Промет робе и услуга – међуфазна потрошња плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплате обавеза јавним предузећима које нису прописане и за другу робу и услуге
21 Промет робе и услуга –

финална потрошња

плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге, гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа, чланарине, уплате обавеза јавним предузећима које нису прописане и за другу робу и услуге (укључујући и плаћање свих провизија и накнада), изузев за инвестиције – финална потрошња
22 Услуге јавних предузећа уплате прописаних обавеза јавним предузећима
23 Инвестиције у објекте и опрему плаћања по основу изградње објеката и набавке опреме (набавна цена, допрема, монтажа и др.)
24 Инвестиције – остало плаћања по основу инвестиција, осим инвестиција у објекте и опрему
25 Закупнине ствари у јавној својини закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари у државној својини, накнаде за друге услуге које имају карактер јавних прихода
26 Закупнине закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари на које се плаћа порез према закону
27 Субвенције, регреси и премије с посебних рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија с консолидованог рачуна трезора, односно фондова и организација обавезног социјалног осигурања
28 Субвенције, регреси и премије са осталих рачуна исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција, регреса и премија са осталих рачуна
31 Царине и друге увозне дажбине уплата, наплата, пренос и обрачун по основу измирења царина и других увозних дажбина (царине и други јавни приходи које Управа царина наплати обједињено на свој евидентни рачун)

 

 

 

Трансакције расподеле

 

40 Зараде и друга примања запослених зарада; лична зарада предузетника; разлика зараде лица постављених на јавну фукцију за време обављања те функције; уговорена накнада за привремене и повремене послове, као и опорезива примања запослених по основу: накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде трошкова превоза и смештаја за службено путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде припадника Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести, рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, новогодишњих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне награде запосленог
41 Неопорезива примања запослених, социјална и друга давања изузета од опорезивања неопорезива примања запослених по основу: накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде трошкова превоза и смештаја за службено путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде припадника Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести, рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, новогодишњих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне награде запосленог;

социјална и друга давања изузета из опорезивања у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, изузев накнаде трошкова волонтирања;

42 Накнаде зарада на терет послодавца накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, а која од првог дана па све време трајања спречености терети средства послодавца;

накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;

накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до ког је дошло без кривице запосленог према члану 116. Закона о раду

44 Исплате преко омладинских и студентских задруга исплата члановима задруге с рачуна задруге
45 Пензије износ пензија који се исплаћује пензионерима или преноси на њихове текуће рачуне у банци, осим исплата у готовом новцу
46 Обуставе од пензија и зарада обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, административне и друге обуставе
47 Накнаде зарада на терет других исплатилаца накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за рад преко 30 дана, због болести или повреда ван рада, болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, прописане мере обавезне изолације, неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, као и одређивања за пратиоца болесног лица;

накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за рад због давања ткива и органа и због неге болесног детета до 3 године;

накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге дететa

48 Приходи физичких лица од капитала и других имовинских права камата, дивиденда и учешће у добити, принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, приход од издавања непокретности и покретних ствари, приход од имовинског права над ауторским делом, односно од права индустријске својине, приходи од осигурања
49 Остали приходи физичких лица приход од уговорене накнаде за стварање ауторског дела, приход спортиста и спортских стручњака, приход од уговора о делу и други приходи физичких лица непоменути у шифрама од 40 до 48
53 Уплата јавних прихода изузев пореза и доприноса по одбитку уплата јавних прихода, и то пореза, изузев пореза по одбитку, такси, накнада и др.
54 Уплата пореза и доприноса по одбитку уплата пореза и доприноса које је исплатилац прихода дужан да обрачуна, обустави и уплати на прописани јединствени уплатни рачун најкасније на дан исплате прихода физичком лицу по одбитку
57 Повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода у корист пореског обвезника на име више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода
58 Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода пренос средстава с једног уплатног рачуна текућег прихода у корист другог, а на име више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода

 

Трансфери

 

60 Премије осигурања и надокнада штете премија осигурања, реосигурање, надокнада штете
61 Распоред текућих прихода распоред пореза, доприноса и других текућих прихода уплаћених корисницима
62 Трансфери у оквиру државних органа пренос у оквиру рачуна и подрачуна трезора, пренос средстава буџетским корисницима, исплате по социјалном програму Владе
63 Остали трансфери пренос у оквиру истог правног лица и други трансфери, распоред заједничког прихода
64 Пренос средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених текућих прихода пренос средстава из буџета на уплатни рачун текућег прихода с ког је потребно извршити повраћај средстава која ће се вратити обвезнику
65 Уплата пазара уплата дневног пазара
66 Исплата готовине све готовинске исплате с рачуна правног лица и предузетника

 

Финансијске трансакције

 

70 Краткорочни кредити пренос средстава по основу одобрених краткорочних кредита
71 Дугорочни кредити пренос средстава по основу одобрених дугорочних кредита
72 Активна камата плаћање камате по кредитима
73 Полагање орочених депозита
75 Остали пласмани купопродаја власничких хартија од вредности, куповина капитала у поступку приватизације у смислу закона којим се уређује приватизација и куповина удела из Акционарског фонда Републике Србије, међубанкарски пласмани (хартије од вредности, кредити)
76 Отплата краткорочних кредита
77 Отплата дугорочних кредита
78 Повраћај орочених депозита
79 Пасивна камата плаћање камате по депозитима и другим новчаним полозима
80 Есконт хартија од вредности
81 Позајмице оснивача за ликвидност уплата позајмице оснивача – физичког лица правном лицу
82 Повраћај позајмице за ликвидност оснивачу повраћај позајмице правног лица оснивачу – физичком лицу
83 Наплата чекова грађана
84 Платне картице
85 Мењачки послови
86 Купопродаја девиза
87 Донације и спонзорства плаћања из средстава банака и других правних лица по основу интерне регулативе
88 Донације донације из међународних уговора
89 Трансакције по налогу грађана
90 Друге трансакције

 

6 Komentari

 1. JELENA

  S obZirom da sam se prijavila da redovno primam obavestenja o novostima da li se ta usluga naplacuje.
  Inace sve pohvale za vas sajt .PREGLEDAN

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Hvala, Jelena 🙂

   Prijava na mailing listu je besplatna, ništa ne plaćate.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 2. Jelena

  Ukoliko preduzetnik (paušalac) na račun sopstvene firme izvrši uplatu iz razloga što na račuu nema dovoljno sredstava za neko plaćanje, da li posle tu uplatu mora nekako da „vrati“ tj isplati sa računa?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Jelena,

   Preduzetnik može da vrši ulaganje lične imovine u poslovnu, te lični novac koji je uplatio na svoj poslovni račun ne mora da „vrati“.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 3. Vesna

  interesuje me koja je sifra placanja kad zelim da prebacim pare sa mog tekuceg racuna na tudji?(fizicka lica su u pitanju)

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Morate napisati koji je osnov za uplatu, jer od toga zavisi šifra plaćanja.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *