Sa novim Zakonom o platnim uslugama stupaju na snagu i novi obrasci platnih naloga. Narodna banka Srbije donela je Odluku u cijem prilogu je dato uputstvo za popunjavanje obrazaca koji stupaju na snagu 01. oktobra 2015. godine.

U nastavku navodimo ovo uputstvo o elementima i nacinu popunjavanja platnih naloga sa praktičnim pojašnjenjima i komentarima.

Popunjavanje podataka na elementima

1. U element način izvršenja – hitno upisuje se opisno slovna oznaka x.

2. U element broj tekućeg računa platioca, odnosno broj tekućeg računa primaoca plaćanja – upisuje se 18 numeričkih znakova tekućeg računa firme ili osobe koja vrši plaćanje.

3. U element iznos upisuje se numerički podatak u dinarima – do 15 znakova.

Ispred iznosa u dinarima stavljaju se dve paralelne crte ili zvezdice ‒ ako se platni nalog izdaje na papiru, a numerički podatak iznosa upisuje se sa parama u dve decimale, i to tako što se dinari odvajaju zarezom.

4. U element svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate upisuje se opisno i numerički osnov prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava. Ukoliko plaćate po računu dobavljača u polju svrha možete navesti „Račun“ i broj računa ili vrstu usluge koju plaćate, na primer „advokatske usluge za mart 2018. godine“.

5. U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od 3 cifre iz sifarnika. Ukoliko vršite plaćanje bezgotovinski (sa jednog računa u banci na drugi račun u banci, e-bankingom, mobilnim bankarstvom ili tako što odnesete nalog za plaćanje u poslovnicu vaše banke) prva cifra šifre plaćanja biće uvek 2. Ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju (uplati ili isplati gotovine) prva cifra biće 1. Druge dve cifre zavise od osnova plaćanja. Najčešće šifre plaćanja su:

221 – bezgotovinska uplata za dobra i usluge koje vam dobavljači isporučuju

240 – bezgotovinska uplata zarade zaposlenima

241 – bezgotovinska uplata neoporezivih iznosa zaposlenima (naknada prevoza za zaposlene, naknada za plaćene gotovinske račune za poslovne potrebe zaposlenom i slično)

226 – bezgotovinska usplata zakupnine za nekretnine i opremu

248 – bezgotovinska isplata dividende i učešće u dobiti vlasnicima kapitala

253 – uplata svih poreza osim poreza po objedinjenoj naplati

254 – uplata poreza i doprinosa po objedinjenoj naplati

263 – bezgotovinski prenos novca između tekućih računa iste firme

Ukoliko gore pomenute transakcije vršite isplatom gotovine, potrebno broj 2 zameniti brojem 1.

Pored ovih, česte su i sledeće šifre plaćanja za gotovinske transakcije:

165 – Uplata pazara na tekući račun

166 – Isplata gotovine sa tekućeg računa firme (sve vrste gotovinskih isplata)

Ako pak transakcije vršite kao građanin, šifra koju tražite je

189 za gotovinske odnosno

289 za bezgotovinske transakcije (plaćate e-bankingom ili mobilnim bankarstvom direktnosa svog tekućeg računa na tekući račun drugog lica ili firme).

6. U element poziv na broj (zaduženje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje poslovnih promena platioca – u skladu sa potrebama platioca radi dobijanja dopunskih informacija o platnoj transakciji ili u skladu s propisima (kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija). Ovo nije obavezan podatak. Najčešće ovo polje ostaje prazno. Popunjavate ga samo ako vam je takvu instrukciju dalo lice kojem plaćate. Vodite računa da razlikujute ovo polje od polja poziv na broj ODOBRENJA.

7. U element poziv na broj (odobrenje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje osnova prijema novčanih sredstava – u skladu sa potrebama primaoca plaćanja (npr. broj fakture kod plaćanja obaveza po osnovu robe, materijala, usluga i investicija, broj ugovora, serijski broj menice, broj prodajnog mesta kad se uplaćuje dnevni pazar, broj polise osiguranja i druge dopunske informacije), ili u skladu s propisima (kod plaćanja poreza unose se obavezno podaci o pozivu na broj odobrenja koje vam može dati vaš knjigovođa ili službenici Poreske uprave).

Ako od lica kojem plaćate niste dobili instrukciju da popunite ovo polje (najčešće se na samom računu, ponudi, predračunu navodi poziv na broj koji treba koristiti prilikom plaćanja) ovo polje ostavite prazno. Ako u instrukciji piše samo „poziv na broj“ a nije precizirano da li se radi o pozivu na broj odobrenja ili zaduženja, to je uvek poziv na broj ODOBRENJA.

8. Osnovni broj modela za upisivanje sadržaja elementa poziv na broj označen je brojem 97, što znači da je taj sadržaj iskazan s 20 numeričkih znakova ili kombinacijom numeričkih i slovnih znakova, (od kojih su dva početna numerička znaka kontrolni broj). Znakovi mogu biti grupisani u četiri bloka od po četiri znaka, međusobno razdvojena crticom ili razmakom, s tim da se u elektronskom zapisu podatak iskazuje u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Jedino se prilikom plaćanja računa Infostan koristi model 11.

Kontrolni broj poziva na broj po modulu 97 izračunava se na sledeći način (ne pokušavajte da ga izračunate peške – zamolite lice kojem plaćate da vam izračuna poziv na broj ako vam ga već nije dalo):

a) za utvrđeni poziv na broj, od određenog niza cifara i slovnih oznaka najpre se vrši konvertovanje slovnih oznaka u broj, prema sledećoj tabeli:

A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34
B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35
C=12 I=18 O=24 U=30
D=13 J=19 P=25 V=31
E=14 K=20 Q=26 W=32
F=15 L=21 R=27 X=33

(npr. 567812F48K012 ——– 567812154820012);

b) numeričkom nizu moraju se dodati dve nule (00) na kraju

(npr. 56781215482001200).

Kontrolni broj od dve cifre izračunava se tako što se niz cifara utvrđen na način iz stava 2. ove tačke podeli s 97 i dobijeni ostatak tog deljenja oduzme od broja 98. Dobijena razlika izražena s dve cifre jeste kontrolni broj. Kontrolni broj od dve cifre upisuje se ispred niza cifara koji predstavlja sadržaj poziva na broj (u primeru koji je dat, kontrolni broj poziva na broj biće upisan kao 54567812F48K012).

Ako broj modela nije unesen, neće se vršiti kontrola poziva na broj.

Pružalac platnih usluga neće izvršiti platne naloge kod kojih se kontrolom utvrdi da kontrolni broj u sadržaju elementa poziv na broj ne odgovara naznačenom broju osnovnog modela tog elementa. Za preneti sadržaj elementa poziv na broj pružalac platnih usluga odgovara samo ako je sadržaj upisan u skladu s propisanim modelom.

Na internetu možete pronaći kalkulatore poziva na broj po modelu 97. Budite pažljivi i proverite ispravnost dobijenog poziva na broj pre nego što ga iskoristite.

9. U element mesto i datum prijema upisuje se mesto u kome je pružalac platnih usluga primio platni nalog i datum prijema platnog naloga kod pružaoca platnih usluga.

10. U element datum izvršenja upisuje se datum na koji treba izvršiti platni nalog.

11. Obrasce platnih naloga u pismenoj formi potpisuju ovlašćena lica, čiji su potpisi deponovani kod pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi tekući račun korisnika platnih usluga. Na obrascima platnih naloga, pored potpisa, ne mora biti stavljen pečat korisnika platnih usluga. Ukoliko ste deponovali pečat kod poslovne banke, potrebno je da se raspitate o proceduri kroz koju je potrebno da prođete da više ne budete dužni da overavate naloge pečatom, ukoliko to ne želite.

Nakraju, nije na odmet navesti da je platilac onaj koji plaća – daje nalog i prenosi svoj novac drugome. Primalac je onaj kome se novac „šalje“.

Ukoliko se radi o nalogu za isplatu novca sa tekućeg računa firme u blagajnu firme (za razne namene) ili o nalogu za uplatu pazara na tekući račun firme, tada se i u polje platilac i u polje primalac unose podaci vaše firme.