Tematiku promene pravne forme privrednih subjekata uređuje Zakon o privrednim društvima.

Treba naglasiti da promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet privrednog subjetka. Sa pravnog aspekta, radi se o jednom licu koje samo menja svoju formu. To znači da će nova firma koju registrujete naslediti imovinu, obaveze i potraživanja, prava i obaveze iz ugovora koje ste sklopili kao preduzetnik i slično.

Prvo treba da pripremite dokumentaciju, a  zatim da izvršite registraciju same promene u APR-u.

Postupak se pokreće donošenjem odluke o promeni pravne forme. Zatim je potrebno da prođete isti postupak kao da osnivate novo društvo ograničene odgovornosti:

– da izradite osnivački akt (primer osnivačkog akta za doo možete skinuti sa sajta APR-a);

– uplatite osnivački ulog na privremeni račun u poslovnoj banci (po važećem zakonu minimalan iznos je 100,00 dinara);

– uplatite određene takse APR-u za registraciju privrednog društva i brisanje preduzetnika;

– popunite i predate registracionu prijavu za novu firmu i zahtev za brisanje preduzetnika iz registra kod APR-a.

Nakon što dobijete Rešenje o registraciji od Agencije za privredne registre, možete ga odneti na uvid pečatorescu ukoliko želite da izradite pečat. Upotreba pečata nije obavezna.

Nakon što je d.o.o. registrovan, potrebno je obaviti određenje radnje u Poreskoj upravi, Centralnom registru socijalnog osiguranja i drugim ustanovama, kako bi postupak promene pravne forme bio zaokružen.