Agencija za privredne registre izdala je saopštenje na svom web site-u u kome se navodi da je primila preporuku od Ministarstva finansija da se rok za predaju finansijskih izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu pomeri sa 28.02.2015. na 31.03.2015. godine. 

Više o novinama vezanim za predaju završnog računa za 2014. godinu pročitajte ovde.

Napominjemo samo da je rok za predaju poreske prijave poreza na dobit za pravno lice 30. juni 2015. godine, ali je rok za predaju poreske prijave poreza na prihod od samostalne delatnosti koji se utvrđuje samooporezivanjem (za preduzetnike) 15. mart 2015. godine!

U nastavku citiramo objavu sa sajta www.apr.gov.rs

***

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. – 4. februar 2015

Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu, da jeMinistarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine. 

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima primene Zakona o računovodstvu, koji je propisao:

  • potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati 30 podzakonskih akata,
  • potpunu transparentnost svih finansijskih izveštaja i dokumentacije,
  • finansijski izveštaj kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,
  • dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Složenost ovog sistema povećava i odredba Zakona o računovodstvu koja propisuje da mikro pravna lica mogu, i u 2015. godini, svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom, da dostave i u:

  • hibridnom obliku (elektronskom i papirnom obliku istovremeno), odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, i
  • samo u papirnom obliku, koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.

Agencija će potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje.

Na kraju, podsećamo i, da prema dostupnim informacijama, značajan broj obveznika primene Zakona o računovodstvu još uvek nije obezbedio kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika, pa je produženjem roka ostavljeno dodatno vreme da tu obavezu ispune.