Uprava Grada Beograda donela je Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine kojom se uvodi nova lokalna taksa od 01. januara 2015. godine.

Naknada je propisana za korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti.

Obveznici plaćanja su vlasnici nepokretnosti, odnosno zakupci, ako se nepokretnost koristi po osnovu zakupa.

Naknada se plaća mesečno, i to do 15. u mesecu, a njena visina određuje se prema površini i vrsti nepokretnosti:

1) 0,87 dinara/m2 za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje. Visinu naknade obračunava javno preduzeće koje se stara o naplati komunalnih usluga;

2) 2,64 dinara/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje delatnosti privrednih subjekata. Naknadu plaćaju obveznici mesečno.

Visinu naknade za obveznike koji koriste nepokretnosti navedene pod tačkom 2) određuje Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda – Uprava javnih prihoda na osnovu prijave za utvrđivanje naknade.

Obveznik naknade je dužan da podnese prijavu na Obrascu P EKO – Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za korišćenje nepokretnosti za obavljanje poslovne delatnosti. Na osnovu podnete prijave Uprava javnih prihoda doneće rešenje o visini naknade za tekuću godinu.

Obrazac prijave možete preuzeti sa linka na dnu ovog članka.

Obveznik je dužan da do 31. januara 2015. godine nadležnom organu Uprave javnih prihoda podnese prijavu za utvrđivanje naknade na obrascu P EKO – Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za korišćenje nepokretnosti za obavljanje poslovne delatnosti.

Prijava se podnosi odeljenju Uprave javnih prihoda na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost (a ne prema sedištu obveznika).

Naknada se uplaćuje na račun broj:

840 714562 843 56 – Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Predviđene su i kaznene odredbe za pravna lica od 50.000 do 250.000 dinara ukoliko ne podnese ili ne podnese u propisanom roku prijavu za utvrđivanje naknade, odnosno se prijave ili ne prijave u propisanom roku svaku nastalu promenu. Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara. Kazna za preduzetnike propisana je u novčanom iznosu od 20.000 do 100.000 dinara.

[download id=“1671″]