Često se postavlja pitanje da li trgovac sme da proda robu po ceni koja je niža od nabavne. Naime, loše stanje na tržištu ili neke karakteristike robe ponekad primoravaju trgovca da izvrši prodaju sa gubitkom. Trgovcu se više isplati da povrati barem deo uloženog novca, nego da drži robu na stanju, ukoliko ne može da je proda po planiranoj prodajnoj ceni.

Kada izvrši prodaju robe po ceni nižoj od nabavne, trgovac obračunava manji izlazni PDV od prethodnog PDV-a koji je platio prilikom nabavke iste robe. Po ovoj pojedinačnoj prodaji, trgovac ima potraživanje prema državi za više plaćen PDV. Iz ovog razloga, ponekad se čuje da ovakvom prodajom trgovac oštećuje državu. Međutim, Zakonom o PDV nije ustanovljena obaveza trgovca da vodi evidenciju o odnosu prodajne i nabavne cene i da u slučaju prodaje po ceni nižoj od nabavne obračunava PDV na drugačiji način od opšte ustanovljenog.

Prodaja robe po ceni ispod nabavne ne može biti stalna praksa trgovca, već samo izolovan slučaj dokumentovan odgovarajućim odlukama (o prodaji zastarelih zaliha ispod nabavne cene, o prodaji oštećen robe i slično). Ukoliko bi stalno prodavao robu ispod nabavne cene, trgovac bi poslovao sa gubitkom, što se kosi sa osnovnim motivom poslovanja – profitabilnošću, i opravdano izaziva sumnje u malverzacije kod poreskih organa.