S početkom naredne godine (01.01.2016. godine) stupaju na snagu dva nova pravilnika koja omogućavaju elektronsku predaju poreskih prijava koje su njima uređene.

To su:

– Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (Sl. glasnik RS 95/2015), i

– Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidntno pravno lice (Sl. glasnik RS 95/2015).

Za poreske obaveze nastale pre 01.01.2016. godine podnose se “stare” poreske prijave u papirnom obliku, dok se za poreske obaveze nastale nakon tog datuma podnosi PDPO/S, novopropisani obrazac prilagođen elektronskom podnošenju putem portala ePorezi.

Poresku prijavu podnosiće pravno lice koje nerezidentnom pravnom licu isplaćuje nkanadu po osnovu:

  • dividenti i udela u dobiti
  • autorskog i srodnih prava
  • kamata
  • zakupa i podzakupa
  • zabavnog, estradnog i sličnog programa

Kao i pravna lica koja nerezidentnim i rezidentnim pravnim licima isplaćuju naknadu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina.

Poreska prijava podnosi se pre isplate naknade domaćim i stranim pravnim licima.

Radi se o pojedinačnoj poreskoj prijavi, što znači  da se jedna prijava može podneti za jednog primaoca prihoda.

Za poreze po rešenju predviđen je obrazac PPKDZ, takođe prilagođen elektronskoj predaji putem portala Poreske uprave ePorezi, predviđen za prijavu poreza na prihode od kapitalnih dobitaka i zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari.