PDV u građevinarstvu – ispostavljanje računa za građevinske radove bez PDV-a

od strane | nov 21, 2015 | Građevinarstvo, PDV | 97 Komentari

Još u oktobru 2013. godine država je prepoznala potrebu da stimuliše građevinsku industriju poreskim olakšicama.

Tada je članom 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno da glavni izvođač radova radove na izgradnji novog objekta koje fakturiše investitoru, koji poseduje građevinsku dozvolu, fakturiše bez PDV, a da PDV obračunava investitor u internom obračunu.

Interni obračun podrazumeva obračun poreske obaveze i prethodnog poreza u istom iznosu. S obzirom da je u najvećem broju slučajeva investitor imao pravo na odbitak prethodnog poreza, faktički po ovom poslu niko od učesnika nije plaćao PDV.

Novim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 15.10.2015. godine pravo na ovu poresku olakšicu prošireno je i na sve druge učesnika u građevinskom sektoru.

Naime, član 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost izmenjen je tako da svi obveznici PDV koji isporučuju dobra i usuge iz oblasti građevinarstva drugom obvezniku PDV ispostavljaju račun odnosno situaciju bez PDV.

Porez obračunava primalac dobara i usluga u internom obračunu kao poreski dužnik.

Član je proširen i prema vrsti radova na rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i druge radove, i nije više ograničen na izgradnju novih objekata.

Ovaj član primenjuje se i kada su pimaoci radova lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u.

Lica iz člana 9.1 su Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave, koji nisu obveznici PDV-a jer obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Na primer, preduzetnik koji je u sistemu PDV vrši zamenu stolarije na objektu koji se renovira, a naručilac radova je vlasnik objekta, koji je takođe u sistemu PDV-a. Naručilac će radove platiti nakon završetka posla. Preduzetnik je obavio ugovoreni posao i ispostavlja naručiocu račun bez PDV u kome se poziva na član 10.2.3. Zakona o PDV-u. Naručilac po primljenom računu radi interni obračun poreza, gde na vrednost radova bez PDV-a obračunava PDV obavezu i prethodni PDV po stopi od 20%. Ukoliko ostvaruje pravo na odbitak, naručilac neće platiti porez, jer je obaveza jednaka odbitnoj stavci, pa je iznos poreza za plaćanje nula.

Najvažniji uslovi za primenu člana 10.2.3 su:

 • da su i isporučilac i naručilac dobara i usuga u sistemu PDV-a,
 • da se promet obavlja posle 15.10.2015. godine, a da naknada ili deo naknade nije primljen pre 15.10.2015. godine, i
 • da su predmet isporuke dobra i usluge pobrojane u Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Kada su ispunjena sva tri uslova, izvođač radove fakturišedobra i usluge bez PDV-a, a primalac radova pravi interni obračun poreza.

Ukoliko isporučilac i primalac nisu u sistemu PDV, član 10.2.3. se ne primenjuje.

Takođe, nisu svi radovi iz sektora građevinarstva iz Klasifikacije delatnosti predmet primene člana 10.2.3. Delatnosti na koje se ovaj član primenjuje pobrojane su u Pravilniku koji smo pomenuli, pa privredni subjekti treba prilikom ugovaranja i fakturisanja da provere da li radovi koje su isporučili spadaju među one pobrojane Pravilnikom.

Obveznik PDV fakturisaće bez PDV sledeće radove:

 1. 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 2. 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 3. 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
 4. 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
 5. 42.21 Izgradnja cevovoda;
 6. 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
 7. 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
 8. 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
 9. 43.11 Rušenje objekata;
 10. 43.12 Priprema gradilišta;
 11. 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
 12. 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 13. 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
 14. 43.31 Malterisanje;
 15. 43.32 Ugradnja stolarije;
 16. 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 17. 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
 18. 43.91 Krovni radovi;
 19. 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Obveznici treba da provere koje sve vrste radova spadaju pod pojedine šifre, da bi smanjili broj grešaka, naročito u početnim nedeljama i mesecima primene ovih novih odredbi.

Na primer, pod šifrom 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi u Klasifikaciji delatnosti navedeno je i iznajmljivanje građevinskih mašina sa rukovaocem.

To znači da firma obveznik PDV koja fakturiše drugoj firmi obavezniku PDV zakup mašina sa rukovaocem, a datum prometa je nakon 15.10.2015. godine, i naknada ili deo naknade za promet nije naplaćen pre 15.10.2015. godine (nije bilo avansnog plaćanja pre 15. oktobra), u tom slučaju će firma zakupodavac izdati račun bez PDV, a zakupac će po osnovu ovog računa vršiti interni obračun poreza.

U računima koji se izdaju uz primenu člana 10.2.3. obavezno se navodi napomena koja može glasiti ovako:

Porez na dodatu vrednost po ovom prometu nije obračunat u skladu sa članom 10.2.3 Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Iako se u praksi najčešće govori o oslobođenju od PDV-a u građevini, ovo se ne može tako nazvati, ukoliko želimo da budemo precizni, jer se porez obračunava i (eventualno) plaća i to od strane primaoca računa kao poreskog dužnika.

Pomenuli smo da je jedan od uslova za primenu člana 10.2.3.  da naknada ili deo naknade za promet nije primljen pre 15.10.2015. godine (da nije primljen avans).

Naime, prema samostalnom članu Zakona br. 34s6 predviđeno je da se na promet koji se vrši nakon 15. oktobra a za koji je primljen avans zaključno sa 14.10.2015. godine primenjuje odredba člana 10.2.3. koja je važila do 14.10.2015. godine.

A to se da podsetimo, odnosilo samo na glavnog izvođača koji fakturiše investitoru, uz ispunjenje niza uslova. Dakle, većina izvođača i podizvođača po staroj odredbi nije imala pravo da fakturiše bez PDV, pa tako, ukoliko su primili avans po nekom ugovorenom poslu do 15.10. a radove isporučuju i fakturišu nakon 15.10. treba da izdaju račun „po starom“, što u većini slučajeva znači sa PDV-om.

Treba napomenuti da se u građevinarstvu izgradnja objekta koja se fakturiše fazno, kroz privremene i konačnu situaciju, posmatra kao delimična isporuka objekta. Svaka situacija predstavlja jedan promet. Dinamika izdavanja situacija reguliše se ugovorom.

Zbog člana 34 s6 treba predvideti ugovorom i na koji način će se vršiti raspodela eventualno primljenog odnosno datog avansa. Upravo zbog toga što treba odrediti na koje se situacije odnosno na koji promet se avans odnosi. Na one situacije koje će biti u celosti ili delimično pokrivene avansom, primenjuje se član 34 s6, odnosno fakturisanje se vrši po članu 10.2.3. pre izmena 15.10.2015. (za većinu poreskih obveznika – sa PDV-om). Situacije koje nisu naplaćene ni malo iz avansa ispostavljaju se u skladu sa članom 10.2.3. koji važi nakon najnovijih izmena (za većinu poreskih obveznika – bez PDV).

Na primer, ukoliko je zamena stolarije ugovorena u fazama, tako da se izdaju dve privremene i jedna konačna situacija, da je avans u vrednosti 30% posla naplaćen 1.9.2015. godine, a prva situacija izdata 16.10.2015. i da je ugovorom regulisano da će ceo avans biti pokriven prvom situacijom, prva situacija izdaje se sa obračunatim porezom na dodatu vrednost od 20%, a druga i treća situacija biće izdate bez PDV-a. Pretpostavili smo da su isunjeni svi uslovi.

Pročitajte više o izdavanju i sadržini privremenih i konačne situacije ovde.

97 Komentari

 1. Jelena Tubić

  Poštovani,

  na Vašem blogu sam videla članak o ispostavljanju građevinskih računa bez pdv-a. Obzirom da u članku navodite samo situacije u kojima preduzeznici koji su u sistemu pdv-a ispostavljaju situacije drugoj strani koja je takođe u sistemu pdv-a, imala bih dodatno pitanje. Šta se radi u situacijama kada preduzetnik koji je u sistemu pdv-a, ispostavlja račun drugoj strani koja nije u sistemu pdv-a(npr.ukoliko je druga strana indirektni korisnik budzeta)? Ko u tom slučaju plaća pdv i da li se uopšte plaća pdv?

  Unapred hvala na odgovu,
  Jelena Tubić

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Član 10.2.3. koji predviđa da se dobra i usluge iz oblasti građevinarstva fakturišu bez PDV-a, a da PDV obračunava primalav dobara i usluga kao poreski dužnik, primenjuje se kada dobra i usluge isporučuje obveznik PDV-a drugom obvezniku PDV-a ili licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u.

   Dakle, ukoliko fakturišete privrednom društvu ili preduzetniku koji nisu u sistemu PDV ili fizičkom licu koje nije obveznik, u tom slučaju se ne primenjuje član 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Račun izdajete sa porezom koji je obračunat po stopi od 20%.

   Ukoliko fakturišete licu iz člana 9. stav 1. (Republika i njeni organi uprave i samouprave), primenjuje se takođe član 10.2.3. iako lice nije obveznik PDV. Dakle, licu iz člana 9.1. fakturišete bez PDV-a uz poziv na član 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, a državni organ je poreski dužnik koji vrši interni obračun PDV-a.

   Odgovori
   • Maja Dacev

    Da li po clanu 10.stav 2.tacka 3. zakona o pdv-u spada fakturisanje izrade celicne konstrukcije platforme magacinskog prostora.
    Fakturise se kupcu koji je naravno u sistemu pdv-a.

    Hvala!

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana,

     Ukoliko se radi o radovima koji su deo izgradnje građevinskog objekta, što ja ne mogu znati na osnovu vašeg pitanja, onda imate osnov za primenu člana 10.2.3. Zakona o PDV-u.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
  • Slavica

   Da li se račun iz oblasti građevinarstva moze uneti u PDV prijavu za naredni mesec ukoliko je primalac računa propustio da isti unese u poreskom periodu kada je izdat racun?

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovana,

    Ukoliko pitate sa pozicije poreskog dužnika, potrebno je izmeniti poresku prijavu i prikazati obavezu u mesecu u kojoj je i nastala.

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
 2. Ena Jović

  Poštovana,

  Obzirom da Zakon o PDV-u karakteriše primaoca dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao poreskog dužnika, da li to znači da obveznik PDV-a koji primi dobra ili mu se izvrše usluge iz oblasti građevinarstva od strane lica koje nije u sistemu PDV-a, treba da izvrši interni obračun pdv-a kao poreski dužnik?

  Hvala unapred.

  Srdačan pozdrav,

  Ena Jović

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ne. Kada promet vrši lice koje nije obveznik PDV-a promet se ne oporezuje porezom na dodatu vrednost, dakle primalac dobara i usluga nije poreski dužnik.

   Član 10.2.3. koji uređuje ko je poreski dužnik, predviđa da je primalac poreski dužnik ukoliko je u sistemu PDV i prima dobra i usluge koje mu isporučuje lice koje je takođe obveznik PDV-a. Dakle, kada je isporučilac lice koje nije obveznik PDV, ni primalac nije poreski dužnik te ne obračunava PDV internim obračunom.

   Preporučujem da pročitate Objašnjenje Ministarstva finansija u kojem su navedeni razni primeri, a možete ga preuzeti na našem sajtu na sledećem linku:
   http://www.experta.rs/objasnjenje-ministarstva-finansija-u-vezi-pdv-u-gradevinarstvu/

   Odgovori
 3. Sladjana

  Poštovana,

  Preduzetnik koji proizvodi betonsku galanteriju,behaton, ivicnjake i sli. i prodaje investitoru dobra bez ugradnje,da li obracunava PDv ili ne.

  Zahvaljujem unapred
  Pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala ne smatra se građevinskom delatnošću za potrebe primene člana 10.2.3, tako da ova dobra fakturisete sa PDV.

   Odgovori
 4. Slobodan

  Da li skola,koja nije obveznik PDV-a,nakon dobijenog racuna za izvedene gradjevinske radove (rekonstrukcija fasade i zamena prozora) od gradjevinske firme koja je obveznik PDV-a,vrsi uplatu PDV-a ili samo radi interni obracun,koji joj sluzi kao oslobadjanje od uplate?
  Napominjem da nismo imali avansnu uplatu…
  Hvala…

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Po kom osnovu je primenjen član 10.2.3 ukoliko niste u PDV, a niste ni lice iz člana 9.1? Zar nije trebalo obračunati porez na izvedene radove?

   Odgovori
   • Slobodan

    Bilo je malih nedoumica u vezi toga ko su,a ko nisu lica iz clana 9.1.Prema propisu,ustanove iz oblasti obrazovanja,kulture,sporta,zdravstva…su izuzete iz clana 9.1 i izdaje im se faktura sa PDV-om,a firma koja je izvodila radove je poreski duznik i placa porez.
    Najlepse hvala na odhovoru.

    Odgovori
 5. Milan Cosic

  Da li se radovi tipa otpusavanje sudopera, sahtova, kanalizacione mreze, pisoara podvode pod grupu 43.22 posto u opisu stoji da se obuhvata I odrzavanje?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovani,

   Pitanja o razvrstavanju radova u odredjene delatnosti su tehnicka, a ne knjigovodstvena pitanja, i samo mogu laicki da vam odgovorim da se tu mozda radi i o sitnim popravkama, a mozda o odrzavanju.
   Mozda je nabolje da potrazite misljenje Ministarstva finansija, ili da u postojecim potrazite odgovor.

   Pratite nase tekstove na http://mojafirma.rs/kategorija/knjigovodstvo/, pripremljen je tekst sa misljenjima Ministarstva, uskoro bi trebalo da bude i objavljen.

   Pozdrav,

   Odgovori
 6. Milan Cosic

  Da li zamena kotla u kotlarnici spada u grupu 43.22 tj da li dobavljac ispostavlja fakturu bez PDV-a?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovani,

   Pod sifrom 43.22 navedeno je i odrzavanje sistema. Ako zamena kotla spada u odrzavanje nekog od nabrojanih sistema, po mom misljenju, radi se o prometu iz oblasti gradjevinarstva.

   Odgovori
 7. Ivica

  Poštovana,
  Imamo nedoumicu oko računa za sanaciju vodovodne mreže od šahte do objekta investitora. U pitanju je zamena dotrajalih vodovodnih cevi do objekta kao i u samom objektu, pa me interesuje da li na računu treba da obračunamo PDV ili ne i da li smo u obavezi da vodimo građevinsku knjigu ili da imamo Ugovor o izvođenju tih radova ili slično…

  Unapred zahvalan!
  Srdačan Pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Potrebno je da predmetne radove svrstate u odgovarajuću grupu delatnosti u Klasifikaciji delatnosti. Nakon toga, proverite da li se data šifra nalazi u Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Ukoliko spada, uz ispunjenje ostalih uslova iz člana 10.2.3, fakturu ispostavljate bez obračuna PDV-a.

   Ostala pitanja nisu knjigovidstvena, pa ne mogu da vam pomognem.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
 8. Darko

  Poštovana Marija,

  Kada se izvrši interni obračun, kako se unosi u Knjigu primljenih faktura? Osnovica je iznos fakture dobavljača (primer 10din), PDV je iznos koji smo izračunali i primenili na osnovicu (2din). Da li ukupan iznos unosi (12din) u KPR?

  Hvala unapred.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Darko,

   Po mom mišljenju, u knjigu ulaznih računa treba uneti i osnovicu i interno obračunati PDV. Ja bih unela i ukupan iznos.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 9. kenan

  Postovana
  Kako da postupim sa porezom na dodatnu vrednost u koliko je fizicko lice investitor stambenog objekta koji planira za dalju prodaju i kakve obaveze ima investitir po drugi osnovama oprezivanja

  hvala

  Odgovori
 10. danijela

  Postovani,imamo nedoumicu koja se odnosi na ulazni PDV vezane za nabavku prozora i vrata,kao i materijala od kojih se pravi stolarija.Naime mi smo preduzetnicka radnja koja se bavi prodajom i ugradnjom stolarije,neke prozore i vrata nabavljamo kao takve,a neke pravimo.Prilikom prodaje stolarije vrsimo ugradnju i u racunu se pozivamo na clan 10.2.3.i obveznicima koji su u pdv ne obracunavamo pdv u skladu sa tackom 10.2.3. prilikom nabavke stolarije i materijala za proizvodnju uzimamo odbitni pdv sa racuna dobavljaca.Sad smo uvek u pretplati za isti.Da li postupamo ispravno?Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Danijela,

   Prema ovome što ste naveli, rekla bih da ste ispravno postupili.
   Na portalu mojafirma.rs objavila sam seriju tekstova o primeni člana 10.2.3.

   Možete ih pronaći među rezultatima pretrage na sledećem linku.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 11. Ratko

  Poštovana, bravarske radove ,tipa izrada i ugradnja metalnih ograda, stepenišnih rukohvata, rešetki i proizvoda vezanih za crnu bravariju koje ugrađujem na objekte, da li mogu da fakturišem investitoru ili glavnom izvođaču bez PDV-a? Bojim se da time ulazim u prekršaj jer u gore navedenoj klasifikaciji delatnosti nisam baš siguran u koju grupu radova bi se mogao svrstati. Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Ratko,

   Ukoliko fakturišete ove radove za objekat u izgradnji po mom mišljenju, ovi radovi mogu se svrstati u šifru delatnosti 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, s obzirom da vršite isporuku i ugradnju elemenata koji čine deo građevinskog objekta i koji se ne mogu premeštati nakon ugradnju bez uništenja objekta odnosno nekog njegovog dela. U tom smislu, po mom mišljenju, ograde za stepenište, rukohvati, rešetke i svi drugi elementi građevinskog objekta čine njegov deo, pa je ugradnja ovih elemenata praktično sastavni deo izgradnje objekta.

   Da biste bili sigurni, možete zatražiti mišljenje Ministarstva finansija, ili se konsultovati sa poreskim inspektorima u nadležnoj Poreskoj upravi.

   Podsećam da je potrebno da budu ispunjeni i drugi uslovi za primenu člana 10.2.3. da biste fakturu ispostavili bez PDV-a.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 12. Milica

  Postovani, gradjevinska firma izdala je racun za gradjevinske radove i usluge prevoza, bez Pdv, pozivajuci se na clan 10.2.3. Sada nam kupac trazi ispravku racuna gde ce se na prevoz obracunati Pdv. ( iznos racuna se nece menjati ) Pomozite mi kako sada da na racunu iskazem pdv za usluge prevoza a racun je proknjizen bez pdv-a, u proslom mesecu? Nadam se da ste me razumeli, hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Milice,

   Izdajte ispravan račun, a zatim izvršite izmenu poreske prijave.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 13. Milan

  Postovani, kako da nateramo izvodjaca radova da izda ispravan racun bez pdv-a? Covek odbija da to uradi, ispostavio je racun za izradu hidroizolacije sa materijalom – sa pdv-om. Kupac mu je greskom uplatio ceo iznos, a sada mora da uradi interni obracun na ceo iznos fakture, sto znaci da je u gubitku za visinu pdv-a iskazanog na pogresnoj fakturi.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Milane,

   Posavetujte se sa pravnikom. Knjigovođa vam ne može pomoći kod ovakvog problema.

   Pozdrav!

   Odgovori
 14. Olga

  Poštovani,
  Pravno lice zida poslovni prostor samostalno, tj. bez izvođača radova. Kako kjnižiti račune za kupljen materijal?
  Hvala

  Odgovori
 15. Predrag Stanković

  Poštovana, da li je obavezno da se sklopi ugovor o izvođenju radova da bi se radovi koji spadaju u klasifikaciju delatnosti fakturisali bez pdv-a? Odnosno da li se ukoliko nema sklopljenog ugovora radovi mogu fakturisati sa pdv-om i da li u tom slučaju naručilac posla koristi pdv kao odbitnu stavku?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ugovor o izvođenju radova nije uslov za primenu člana 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, te nepotpisivanje ugovora nije razlog da se ne primeni član 10.2.3.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
 16. Jovana

  Postovani,

  Mesna zajednica (koja nije u sistemu pdv-a) je ugovorila posao sa izvodjacem radova koji jeste u sistemu pdv-a, na rekonstrukciji vodovodne linije (iskopavanje i zatrpavanje kanala). Mesna zajednica je sa svojim radnicima sama postavila i spojila vodovodnu liniju. Mozete li da mi kazete da li ovo pogleze clanu 10 stav 2 tacka 3 placanja obaveze dobavljacu?

  Srdacan pozdrav!

  Odgovori
 17. Jelena

  Da li rad masine bager gusenicar spada u gradj. radove oslobodjene pdv-a ili ne?

  Odgovori
 18. Jelena

  Da li racun za rad bagera na fekalnom kolektoru treba da bude sa pdv-om ili bez?

  Odgovori
 19. Svetlana

  Postovani,
  da li je ispravan racun na kome stoji prodaja stolarije sa iskazanim PDV-om i na istom racunu samo odvojeno stoji ugradnja stolarije bez iskazanog PDV-a?
  Unapred hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Svetlana,

   Po mom mišljenju, ovde se radi o jednom prometu, i to prometu usluga iz oblasti građevine, te treba fakturisati u skladu sa članom 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, ukoliko su ispunjeni i drugi, opšti uslovi za primenu ovog člana.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
  • Uglješa

   Molim Vas da mi odgovorite kakav status bi imala firma iz inostranstva (Albanija) ukoliko bi bila angažovana isključivo na izvođenja radova u građevinarstvu u našoj zemlji (usluga) a u skladu sa članom 9. stav 1. Da li joj je potrebna potvrda o rezidentnosti ili ne?

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovani,

    Ako mislite na član 9.1. Zakona o PDV, on uređuje subjekte državne uprave i nema dodira sa stranim privrednim društvima.

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
 20. Svetlana

  Postovani ,
  bavimo se izradom i montazom celicnih konstrukcija.
  Imamo situaciju da radimo uslugu izrade i montaze konstrukcije od materijala investitora,dakle mi samo naplacujemo rad.Da li fakturisemo nasu uslugu izrade bez pdv sa pozivom na clan 10. Zakona o gradjevini?
  I mi I investitor smo u sistemu pdv.Isto pitanje se odnosi i na ugradnju panela dakle samo nas rad?Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Svetlana,

   Nisam sigurna da razumem o kakvoj konstrukciji i panelima se radi. Ukoliko se ovi radovi smatraju građevinskim (gradite graševinski objekat odnosno radovi koje izvodite su u sklopu izgradnje objekta – na primer matalna konstrukcija je osnovna konstrukcije objekta) u tom slučaju fakturišete radove bez PDV-a, bez obzira na činjenicu da se radovi izvode od materijala naručioca. Naravno, podrazumevamo da su svi drugi uslovi za primeni člana 10.2.3. Zakona o PDV-u ispunjeni.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 21. Ranka

  Poštovana,
  Da li se interni obračun PDV-a, po članu 10.2.3, vrši i po avansnoj uplati?
  Avansni račun stigao nakon predaje POPDV prijave.
  Oba učesnika su u sistemu PDV-a.
  S poštovanjem

  Odgovori
 22. Ranka

  Da li je obavezno interno obračunavanje PDV-a, po čl.10.2.3, i ako je u pitanju avansna uplata od strane poreskog dužnika-primaoca dobara? Oba su u sistemu PDV-a.

  S poštovanjem

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Obavezan je interni obračun i na avans, ako su ispunjeni svi uslovi za primenu člana 10.2.3. Zakona o PDV-u.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 23. Biljana

  Da li se usluga rada autodizalice sa rukovaocem na podizanju npr.armature na novom objektu ide sa pdv-om ili ne?Unapred hvala.

  Odgovori
 24. Mirjana

  usluge rada istovara sa rukovaocem podizvođaču gde je pruzalac usluga glavni izvođač radova se obračunava sa PDV-om ili ne?

  Odgovori
 25. Marija

  Postovana,

  Potpisan je Ugovor, citiram „o ispitivanju bez razaranja zavarenih spojeva na celicnim topovodima i gasovodima u okviru izvodjenja radova na gradilistu u Beogradu“. Da li treba obracunati PDV na navedenu uslugu ili ne u skladu za cl.10.2.3. Zakona o PDV-u? I, da li smo, uopste u obavezi da izdajemo Privremene situacije umesto fakture? Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Svrstavanje radova prema delatnosti treba da obave tehnička lica koja poznaju prirodu radova. Mi kao knjigovođe tu ne možemo pomoći kada su u pitanju specifične aktivnosti.

   Poreski tretman zavisi od odgovora na prvo pitanje.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 26. miljana

  Postovani,nasa firma je u sistemu pdv-a. Na objektu koji je u vlasnistvu firme smo imali gradjevinske radove,za koje smo dobili racune bez pdv-a. Sada nam knjigovodja posle internog obracuna trazi da mi taj pdv treba da platimo. Sada smo u nedoumici da li trebamo platiti taj pdv ili ne. Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Miljana,

   U vašem pitanju niste naveli sve podatke koji su neophodni da bi se moglo zaključiti da li ste dužni da platite PDV po osnovu internog obračuna ili ne.

   Obratite se knjigovođi za objašnjenje njenog stava.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 27. Sanja

  Poštovani, naša firma je u sistemu pdv-a i izvršila je usluge ugradnje video nadzora drugoj firmi takodje u sistemu pdv-a. Naša ponuda je glasila sa obračunatim pdv-om i oni su takvu ponudu prihvatili i uplatili nam avans na osnovu nje. Posle odrađenog posla oni nama zahtevaju da im uradimo račun bez iskazanog pdv-a. Napominjem da objekat je u njihovom zakupu i nije njihovo vlasništvo a oni nemaju projekat za to. Sada smo u nedoumici sta raditi. Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Sanja,

   Vlasništvo nad objektom i posedovanje dozvole za radove nema nikakvog uticaja na primenu člana 102.2.3 na osnovu koga se građevinski radovi fakturišu bez obračuna PDV-a, kao ni činjenica da je naručilac radova prihvatio vašu ponudu u kojoj ste (pogrešno) iskazali PDV.

   Ako su ispunjeni svi uslovi za primenu člana 10.2.3. radove treba fakturisati bez PDV-a. Osnovni uslovi su da su obe firme u sistemu PDV-a i da se radovi smatraju radovima iz oblasti građevinarstva.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Nada

    Poštovana Marija,

    uključila bih se ovde sa jednim pitanjem. Preduzetnik je u zakupu u određenom objektu, koji renovira i prilagođava svojoj, ugostiteljskoj delatnosti. Interesuje me kada se npr. ugradi sistem ventilacije i klimatizacije, dobije se račun u skladu sa članom 10.2.3, napravi se interni obračun za PDV, da li dotični preduzetnik ima pravo na odbitak, odnosno nema obavezu plaćanja tog PDV-a. Gore u tekstu ste napomenuli da vlasnik objekta ima pravo na odbitak, odnosno neplaćanje PDV-a.

    Unapred hvala na odgovoru!

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana Nado,

     Pravo odbitka PDV na ulaganja u tuđe objekte za visi od nekoliko uslova, koje treba da proverite. Pre svega, potrebno je da imate zaključen ugovor o zakupu prostora na period od 10 godina. Za više detalja pogledajte Pravilnik.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
 28. Tatjana

  Poštovana
  moja firma je u sistemu pdv-a i primila je račun za gradjevinske usluge gde je u obavezi da uradi interni obračun i plati iznos pdv-a. Možete li mi dati stavove za knjiženje istog računa kroz glvnu knjigu?

  Odgovori
 29. Jelica

  Postovani, izvrsena nam je uplata avansa po predracunu, u njemu smo se pozvali na clan 10.2.3. Obzirom da ce usluga biti izvrsena u drugom vremenskom periodu da li imamo obavezu izdavanja avansnog racuna? Narucilac je kao i mi u sistemu PDV.

  Odgovori
 30. Nada

  Poštovani, interesuje me da li preduzetnik koji ugrađuje sistem ventilacije u objektu ima pravo na odbitak PDV-a, ako objekat nije u njegovom vlasništvu? Postoji potpisan ugovor o zakupu na 10 godina.

  Unapred hvala na odgovoru!

  Srdačan pozdrav,
  Nada

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ako su ispunjeni svi ostali uslovi, po mom mišljenju, imate pravo na odbitak PDV-a s obzirom na trajanje ugovora o zakupu. Vodite računa da li je u ugovoru predviđeno umanjenje zakupnine po osnovu ulaganja u nepokretnost.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 31. Marko

  Poštovani,
  Ako je izvođač građevinskih radova pravno lice sa sjedištem van Republike Srbije, na koji način se tretira PDV pri uvozu materijala neophodnih za izvođenje radova naručiocu u Republici Srbiji?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ako pitate zbog primene člana 10.2.3. njega svakako ne možete primeniti jer isporučilac nije obaveznik PDV-a u Republici Srbiji (izuzev ako se registrovao).

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 32. Ivković Vesna

  Poštovana,
  Mi smo gradjevinska firma koja izvodi radove na objektu, čiji je investitor pravno lice i po ugovoru su oni dužni da obezbede materijal. Mi im sve radove fakturišemo po članu 10, izuzev rada pumpe za beton i prevoza materijala. Sada oni od nes žele da kupe kamion peska (da mi kupimo za njih i da im fakturišemo pesak i prevoz)
  Kako mi njima to da fakturišemo, sa PDV-om ili bez?
  Srdačan pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Vesna,

   Ukoliko pesak koji isporučujete investitoru nećete ugraditi (nećete potrošiti prilikom vršenja radova), radi se o prodaji robe, i nema osnova za primenu člana 10.2.3. – vi ste poreski dužnik i izdajete fakturu sa PDV-om.

   Ukoliko isporučujete pesak koji ćete naknadno i ugraditi (iskoristiti prilikom građevinskih radova), onda postoji osnov za primenu člana 10.2.3. Da li ćete fakturisati bez PDV-a zavisi od toga da li ispunjavate i ostale uslove za primenu člana 10.2.3.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Branko

    Poatovani,

    Ako su svi uslovi ispunjeni za izdavanje fakture sa clanom 10.2.3 a fakturu izdamo klasicno kao i ranije sa pdv-om,a mi taj Pdv koji smo primili kasnije platimo,da li je to problem?
    Da li je primena clana 10.2.3 obaveza ili samo pravo na koje se mozemo pozvati pod uslovom da su svi uslovi ispunjeni?
    Hvala

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Primena člana 10.2.3. je obavezna.

     Vaš kupac neće imati pravo da koristi odbitni PDV iz takvog vašeg računa.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
     • Eva

      Postovani ,
      Ukoliko imamo lice A koje je u sistemu PDV-a i izvodjac je renoviranja objekta u kome je lice B pod zakupom (lice B je takodje u sistemu PDV-a).Ako lice A izda fakturu bez PDV-a licu B , a lice B je u obavezi da obracuna PDV na vrednostl te fakture, ko placa taj porez ? Lice B ili niko?
      Najlepse hvala unapred na odgovoru.

     • Marija Đorđić

      Poštovana,

      Ako su ispunjeni svi uslovi za primenu člana 10.2.3. a lice B ima pravo na odbitak PDV-a iz internog obračuna, niko ne plaća PDV.

      Srdačan pozdrav!

     • Vera

      Postovani
      Gradjevinska firma odbija da izda racun sa pdv pozivajuci se na cl.10, a mi(himanitarna organizacija) nismo u pdv. Da li smo mi u prekrsaju sve i da platimo takvu fakturu ili on?

     • Marija Đorđić

      Poštovani,

      Niste u prekršaju, s obzirom da ste primalac računa, a da za primenu člana 10. Zakona o PDV-u nema osnova, jer vi niste obveznik PDV-a. Građevinska firma će, u slučaju da se utvrdi prekršaj, biti dužna da od primljenog iznosa od vas preračuna osnovicu u PDV tako da zbir ova dva čini iznos koji ste im uplatili (naknada za pružene usluge).

      Svako dobro!

 33. Aleksandar

  Ja uvezem kamen na primer. Moram da platim PDV odmah. Posle nekog vremena, prodam deo kamena sa ugradnjom na objekat za koji investitor traži račun bez PDV, pozivajući se na član 10.2.3. , da li se meni vraća, i kad ,iznos PDV koji sam platio pri uvozu?
  I drugi primer: Ako nisam obveznik PDV, već samo preduzetnička radnja, onda sam u neravnopravnom položaju u odnosu na obveznike PDV zbog ovoe uredbe zakona o oslobađanju PDV u građevinarstvu, zar ne?
  POzfrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   PDV plaćen prilikom uvoza imate pravo da koristite kao odbitnu stavku čim ga platite carini.

   Ukoliko niste u sistemu PDV-a, vi svakako ne fakturišete PDV u izdatim računima, i na vas se član 10.2.3. Zakona ne odnosi.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 34. Rodolub Mićić

  da li kao podizvođač glavnom izvođaču fakturišem uslugu bez obračunatog PDV ako je usluga definisana kao usluga u građevinarstvu?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Niste naveli dovoljno činjenica da bi moglo da s ezaključi da li izdajete račun sa ili bez obračunatog PDV-a.Ukoliko ste i vi i glavni izvođeč u sistemu PDV-a, a izvršili ste radove koje se smatraju građevinskim u smislu člana 10.2.3. onda izdajete račun bez PDV-a. Irelevantno je da li ste vi podizvođač ili glavni izvođač.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 35. radoslava

  Izvršena nam je usluga iskopa i odvoza zemlje sa naše lokacije .
  Firma još nije dobila dozvolu za gradnju a ovi radovi su već izvršeni.
  Sa daljim radovima se stalo, i ne zna se dalja sudbina nastavka radova.
  Kako postupiti sa prvobitno izvršenom uslugom koja nam je fakturisana? ( dobavljač usluge iskopa sa odvozom je fakturisao sa pdv 20%).
  Oba učesnika su obveznici pdv.

  Odgovori
 36. Sasa

  Postovani,
  Moja firma (preduzetnik u sistemu PDV-a ) zajedno sa jednom gradjevinskom firmom ( u sistemu PDV-a ) izvodi radove u parku (sistem za navodnjavanje).Po ugovoru ta firma ispostavlja privremenu situaciju odnosno fakturu investitoru ,pa me zanima da li ja njemu fakturisem sa PDV -om ili bez PDV -a .Oblast navodnjavanja samo je delimicno pokrivena tackom 43.22

  Odgovori
 37. Pilipović željko

  Dali je problem kadaizvršim licu radove sa materijalnom obračunam pdv a i on je u sistemu pdv

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Obračunati PDV dužni ste da platite, a vaš kupac neće moći da ga odbije, ako vaš račun nije ispravan (prikazali ste PDV a promet je izvršen u skladu sa članom 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost).

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 38. Vesna

  Poštovani,
  kakva je procedura kad su izvođač radova i investitor ista osoba?

  Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Vesna,

   Morate postaviti konkretnije pitanje.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 39. Velibor

  POŠTOVANI ,RADIMO NA IZGRADNJI NOVOG OBJEKTA,U SISTEMU SMO PDV-a,ALI NEKE RADOVE SMO RADILI PO RADNOM SATU JER TE POZICIJE NISU OBUHVAĆENE JEDINIČNIM CENAMA ,MESEČNA VREDNOSTTIH RADOVA JE PREKO 500.000,00 DIN.
  DA LI SMO U OBAVEZI DA ZARAČUNAMO PDV.
  HVALA

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Način na koji ste obračunali naknadu za vaše usluge ne utiče na PDV tretman usluga koje ste pružili. Ukoliko ispunjavate uslove za primanu člana 10.2.3. Zakona o PDV-u, ne treba da zaračunavate PDV u vašem računu, bez obzira što su usluge tarifirane po radnom satu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 40. Jelena

  Primljen je avans od lica koje nije u sistemu PDV-a, kako izdajemo Fakturu za avans tj da li imamo pravo da se pozovemo na član 10 Zakona ili izdajemo avansu fakturu sa iskazanim pdv?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ako je jedan od učesnika u transakciji firma van sistema PDV-a, ne postoji osnov za primenu člana 10, izuzev ako je to lice iz člana 9.1, što u pitanju niste precizirali.

   Prema tome, potrebno je da u avasnom računu iskažete PDV.

   Svako dobro!

   Odgovori
 41. Ljuba

  Stambena zajednica ugrađuje lift i dobila je ponudu na vrednost od 25000e u dinarskoj protivvrednosti.Izvođač je na Ponudi napisao da je ponuda bez PDV i da se on neobračunava po članu 10, tačka 2 stav 3 Zakona o PDV.Stamena zajednica nije u sistemu PDV. Da li Stambena zajednica mora da obračuna sama PDV i uplati Poreskoj upravi ili plaća samo vrednost lifta bez PDV dobavljaču

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ne, kako stambena zajednica nije u sistemu PDV-a, nema osnova za primenu člana 10.2.3. Zakona o PDV-u. Treba da kontaktirate dobavljača i o tome ga obavestite kako bi izdao ispravnu fakturu, sa obračunatim PDV-om. Ako to ne učini, već vam izda račun sa pozivom na član 10.2.3. a bez obračunatog PDV-a, izvođač je u prekršaju, a vi niste dužni da sami obračunavate niti plaćate PDV.

   Svako dobro!

   Odgovori
 42. Tijana

  Molim za savet.
  Preduzetnik sam u PDV-u.
  Bavimo se raščišćavanjem gradilišta. Radimo za investitora koji ne želi da mu se situacije manje od 500 hiljada fakturišu sa PDV-om.
  Ranije smo to radili na osnovu predračuna, oni plate, izdaje se avansni račun na kraju meseca a onda konačni račun kada siutacije pređu 500 hiljada. Korišćen član 10 Zakona o PDV-u.
  Kažu da bez obzira na e fakture i dalje može tako. Kako sad izgleda taj proces s obzirom da se koriste e fakture?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Simuliranje situacija u dokumentaciji koje se nisu dogodile u realnosti predstavlja prekršaj, a potencijalno i krivično delo, ukoliko za posledicu ima smanjenje poreske obaveze za neko lice koje u tom postupku učestvuje.

   Savetujem da račune izdajete po pravilima koja su predviđena Zakonom, i shodno tome primenjujete odgovarajući poreski tretman.

   Svako dobro!

   Odgovori
 43. Gordana Vrcelj

  Poštovana, u nedoumici sam oko načina fakturisanja robe i usluga po članu 10.2.3
  Naime mi najpre isporučimo robu (ugradnja sistema klimatizacije) zatim se izvrše radovi. Datum otpremnice je raniji od datuma završetka usluge. Na jednom računu moramo da stavimo i robu i uslugu. Mi ne vodimo gradjevinske knjige jer nam je rečeno da ne podležemo tome.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Isporuka dobara koji se nakon isporuke ugrađuju, smatra se (jednom) građevinskom uslugom, koja je isporučena onda kada se ugradnja okonča, i u skladu sa tim i treba da bude fakturisana.

   Svako dobro!

   Odgovori
 44. Svetlana Dakic

  Postovana,

  dobili smo fakturu za krecenje hodnika poslovnog prostora gde je iskazan iznos bez PDV-a sa napomenom Obrnuto obracunavanje PDV po Zakonu o PDV clan 10, stav 2, tacka 3. Primalac fakture obracunava PDV.
  Molim Vas za savet kako da knjizim fakturu, bez PDV-a i da li radim interni obracun PDV-a.

  Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   U pitanju niste dali dovoljno informacija da bi se mogao opredeliti poreski tretman ovog prometa. Savetujem da pogledate navedeni član Zakon o porezu na dodatu vrednost i deo Pravilnika o PDV-u kojim je uređena ova materija, kako biste proverili da li su ispunjeni svi uslovi za primenu ovog člana. Ukoliko jesu, vršite interni obračun PDV-a na primljenu fakturu dobavljača.

   Svako dobro!

   Odgovori
 45. Nevena

  Poštovana, radnja koja je u sistemu pva-a fakturiše drugoj radnji koja je u sistemu pdv-a usluge iz oblasti građevinarstva. Primalac usluga nema građevinsku dozvolu za objekat na kome se vrše građevinske usluge. Vrednost radova je preko 500 000 dinara. Da li se u računu za radove može pozvati na član 10 i po tom osnovu da bude oslobođen iskazivanja pdv?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Nedostatak građevinske dozvole ne utiče na primenu člana 10.2.3. odnosno postojanje građevinske dozvole nije uslov za primenu ovog člana. Svakako vodite računa o drugim zakonskim obavezama, ukoliko je za datu vrstu radova potrbno pribaviti građevinsku dozvolu.

   Svako dobro!

   Odgovori
 46. Slavko Stević

  Poštovani,
  Moliim vas za odgovor:
  Kao zgrada odnosno stambena zajednica imamo otvoren račun u banci sa svojim PIB i Mat.br. na taj račun mi stanari uplaćujemo novac za radove na zgradi.
  Potrebno je da zamenimo krov na zgradi. radovi će koštati oko 2,8 miliiona dinara. Moje pitanje je da li će nam na tu cifru dodati PDV. izvođačii radova, obzirom da je cifra većaa od 500000.00 din.
  Izvođač radova je građevinsko preduzeće.
  Unapred hvala na oddgovoru
  Srdačan pozdrav.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Kako stambena zajednica (po pravilu) nije obveznik PDV-a, nije ispunjen osnovni uslov da vam građevinski radovi, vrednosti veće od 500.000 din, budu fakturisani bez PDV-a. Da li će PDV zaista biti fakturisan zavisi i od toga da li je izvođač radova obveznik PDV-a ili je u pitanju firma koja nije u sistemu PDV-a. Najbolje je da ovo proverite sa izabranim izvođačem radova.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 47. Nebojša

  Poštovni,
  ukoliko poreski obveznik (A) uzima u najam građevinsku mehanizaciju sa rukovaocem od preduzeća – poreskog obveznika (B) koje nije vlasnik predmetne opreme niti zapošljava rukovaoce, već isto takođe uzima u najam od preduzeća (C) i sve daje u tkz. podzakup, da li je poreski obveznik (B) koji daje građevinsku mehanoizacijzu u podzakup dužan da primenjuje član 10.2.3. zakona uz takođe pretposavku da je promet veći od 500.000 din. ili ipak treba da obračunava PDV na ostvareni promet.

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *