Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga donet 1996. godine zamenjen je novim Pravilnikom o evidenciji prometa, koji je objavljen 02.12.2015. godina.

U prvom članu Pravilnika koji stupa na snagu 01.01.2016. godine navodi se da se Pravilnik odnosi na evidenciju prometa robe, čime se od obaveze vođenja evidencije izuzimaju pružaoci usluga, koji su bili obuhvaćeni starim Pravilnikom, koji prestaje da važi 01. januara.

Dakle, skladištari, lica koja su pružala usluge manipulacije robom i ostali pružaoci usluga u vezi sa prometom robe od 01. januara nisu obavezi da vode evidencije u prometu propisane Pravilnikom.

Još jedna važna novost nalazi se u članu 2, koji nabraja kategorije pravnih lica i preduzetnika koji su obavezni da vode evidenciju.  To su lica koja obavljaju:

  • trgovinu na malo;
  • trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;
  • komisione usluge;
  • otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

Proizilazi da pravna lica (privredna društva – preduzeća) i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo nisu obavezni da vode evidenciju na obrascu KEPU knjige, od 1.januara 2016. godine.

Preduzetnici koji se bave veleprodajom, a poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva ipak će morati da vode propisanu evidenciju.

S obzirom da knjiga evidencije više ne obuhvata usluge, promenio se i njen naziv, pa se evidencija od naredne godine vodi na obrascu KEP. Obrazac je svoj izgled promenio samo u tome što ne sadrži kolonu br.6 Uplate na račun. Sve druge kolone iste su kao i u obrascu KEPU, koji se vodi do 31.12.2015. godine.

Evidencija se kao i do sada, vodi posebno za svaki prodajni objekat.

Pravilnikom su uređene obavezne evidencije komisione prodaje i dnevni pumpni izveštaj.

Osnovni principi vođenja knjige evidencije su nepromenjeni. Ona će i dalje moći da se vodi ručno ili elektronski, stranice moraju biti numerisane, a sume sa svake strane prenose se na sledeću u vidu donosa. U knjizi se evidentiraju sve promene u vrednosti robe – nabavka, prodaja, otpis, manjak, višak, povraćaj, nivelacija itd.

Promene se unose najkasnije narednog dana za prethodni dan.

Tekst Pravilnika možete preuzeti na sledećem linku:

[download id=“2028″]