Investitor i izvođač radova mogu ugovorom definisati naknadu za izvedene radove u stranoj valuti, a plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne ili poslovne banke na dan plaćanja. U ovom slučaju govorimo o primeni valutne klauzule.

Ovakav dogovor u praksi proizvodi određene probleme i dileme. Pre svega, podsećamo da u građevinskoj industriji izvođač radova svoje usluge investitoru fakturiše kroz privremene i konačne situacije. Sa aspekta PDV-a, situacija ima tretman računa. Jedna od specifičnosti jeste i ta što se za datum prometa građevinskih radova ne priznaje datum situacije, već datum kada je nadzorni organ investitora overio privremenu ili konačnu situaciju, ukoliko ovakva obaveza postoji. Datum overe može biti isti kao i datum izdavanja situacije ili može slediti nakon datuma situacije.

Ako uzmemo u obzir valutnu klauzulu, imaćemo situaciju u kojoj izvođač radova treba da fakturiše svoje radove preračunom ugovorenog iznosa u stranoj valuti na dinarski iznos primenom ugovorenog kursa na dan prometa. Međutim, sve dok mu nadzorni organ ne overi situaciju, izvođač radova ne zna koji će datum biti priznat kao datum prometa.

Kako bi prevazlišli ovaj problem, mnoge renomirane konsultantske kuće, među kojima i Privredni savetnik, preporučuju izvođačima da koriste obračunsku privremenu situaciju u kojoj iskazuju samo ugovoreni devizni iznos. Ovaj dokument izvođač radova overava pečatom i potpisom odgovornog lica i dostavlja investitoru na overu. Nakon overe, investitor dokument prosleđuje nadzornom organu koji uz overu na situaciju upisuje datum overe. Ovim nadzor potvrđuje da su fakturiani radovi zaista izvedeni, a datum overe uzima se za datum prometa. Ovako overena, situacija se vraća izvođaču radova koji na osnovu ove obračunske situacije izrađuje privremenu ili konačnu situaciju. Obračunska situacija je pomoćni dokument koji se ne knjiži, ne unosi u knjigu izlaznih ni ulaznih računa, niti se unosi u PDV obračun.

Na bazi obračunske situacije, izvođač ispostavlja privremenu ili konačnu situaciju u kojoj za datum prometa upisuje datum overe obračunske situacije. U situaciji izvođač prikazuje ugovoreni devizni iznos i dinarsku protivvrednost obračunatu primenom ugovorenog kursa na dan prometa.

Privremena situacija treba da sadrži sve elemente koje prema propisima o PDV treba da sadrži račun.

Investitor će, ako je tako definisano ugovorom, plaćanje vršiti prema ugovorenom kursu na dan plaćanja. To znači da će se javiti razlike između dinarskog iznosa izraženog u situaciji i iznosa koji će uplatiti investitor. Ove razlike predstavljaju efekte valutne klauzule. One nisu predmet oporezivanja PDV-om, prema mišljenju Ministarstva finansija i privrede. Za iznos razlike investitor ne treba da ispostavlja knjižna zaduženja ili odobrenja niti  da koriguje obračun PDV-a.

Iznos razlika nastalih po osnovu efekata valutne klauzule knjiže se na kontima 564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule ili 664 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule.