Zakonom o privrednim društvima iz 2011. godine propisano je da pravna lica nisu obavezna da poseduju pečat. S obzirom na druge zakonske propise koji zahtevaju overu dokumenta potpisom odgovornog lica i pečatom, ova praksa je i dalje nastavljena.

Poreska uprava nedavno je izdala Objašnjenje o upotrebi pečata u dokumentima koja se predaju njima. U ovom objašnjenju navodi se da poreskim propisima nije predviđana obaveza pravnog lica da dokumentaciju koju predaje overava pečatom, pa sa tim u vezi pravna lica nisu obavezna da poreske prijave, zahteve i drugu dokumentaciju koju predaju Poreskoj upravi overavaju pečatom.

Originalan dokument možete pročitati ovde.

Pročitajte na koji način možete da istupite iz članstva privredne komore koje je sada po Zakonu o privrednim komorama dobrovoljno…