Poreska uprava obavestila je u petak, 08.01.2021. godine preko svog veb sajta, sve privredne subjekte koji će koristiti mogućnost da odlože plaćanje poreza i doprinosa na 24 rate o detaljima ovog reprograma.

Reprogram će se realizovati automatski, za sve one subjekte koji su u periodu mart-maj i avgust 2020. godine koristili ekonomsku pomoć Vlade Srbije zbog pandemije Covid19, a koja se ogledala u uplati minimalaca i odlaganju obaveze plaćanja poreza i doprinosa, a koji do sada nisu izmirili poreze i doprinose. Više o detaljima pomoći koja je tada realizovana, možete pogledati u našem webinaru ovde.

Poreska uprava će do 15.01.2021. godine poslati Obaveštenje o podeli duga na maksimalno 24 rate i načinu na koji treba da bude plaćen u poresko sanduče:

1. Preduzetnicima paušalcima – za 4 mesečne akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti.

2. Privrednim subjektima za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika a koji su se opredelili za odlaganje dospelosti podnošenjem poreske prijave PPP-PD sa iskazanim datumom plaćanja 04.01.2021. godine i 05.01.2021. godine.

Obaveštenje sadrži podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 840-4848-37 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu. Od podataka za plaćanje, Obaveštenja ne sadrže šifru plaćanja.

Šifra plaćanja koju treba da koristite da biste platili odložene poreze odnosno rate reprograma su:

254 – za plaćanje poreza i doprinosa na račun objedinjene naplate 840-4848-37

253 – za plaćanje poreza na dobit i poreza na neto prihod preduzetnika

Ukoliko ste već izmirili poresku obavezu, dug koji dospe neće ući u reprogram. Ako ste izmirili samo deo duga, odlaganjem plaćanja će biti obuhvaćen preostali iznos.

Preduzetnicima paušalcima odlaže se plaćanje poreskih obaveza na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Ostalima, ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

U okviru mera, bile su odložene i akontacije poreza na dobit. Ove rate takođe će biti obuhvaćene reprogramom.

Privrednim subjektima koji u propisanom roku (do 29.06.2021. godine) podnesu konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odložiće se plaćanje akontacija poreza na dobit. Iznos odloženih rata ne može biti veći od iznosa konačne obaveze poreza na dobit.  Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit. Svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 2.000 dinara.

Preduzetnicima koji vode knjige, koji u roku podnesu konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu (15.04.2021. godine), odložiće se plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, i to najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu. Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Ukoliko firme budu zakasnile sa predajom konačnih poreskih prijava, gube pravo na reprogram poreza na dobit i poreza na neto prihode.

Kasniti se ne sme ni sa plaćanjem rata reprograma, jer će kašnjenjem firma odmah izgubiti pravo na reprogram.

 

 

Poreska uprava obaveštava privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze, kao i da se pridržavaju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o odlaganju plaćanja.