U članu 29. Zakona o PDV eksplicitno se navode dobra za koja ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza koji je sadržan u računima kojima se ova dobra fakturišu.

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:

1. nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanje, održavanje, popravku i druge usluge, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava.

2. izdataka za reprezentaciju obveznika.

3. nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela i drugih ukrasnih predmeta za opremanje administrativnih prostorija.

Izuzeto od tačke 1), pravo na odbitak imaju lica koja se bave prometom i iznajmljivanjem navedenih prevoznih sredstava (trgovci vozilima i rent-a-car servisi), prevoznici dobara i lica (autoprevoznici i taksisti), i kuće za obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

Dakle, obveznik PDV čija uska struka nije trgovina ili iznajmljivanje automobila, koji nije registrovan kao prevoznik dobara i lica i ne bavi se obukom vozača nema pravo da PDV iskazan u računima za nabavku vozila, njihovu popravku, nabavku goriva ili rezervnih delova koristi kao prethodni porez. Tačkom 1) nisu obuhvaćena teretna vozila, što znači da PDV iskazan u računima za potrošnju koja nastaje u vezi sa teretnim vozilom može da se koristi kao odbitni, ukoliko su ispunjeni formalni uslovi za odbitak prethodnog poreza.

PDV iz računa za reprezentaciju – računi ugostiteljskih usluga, računi kojima su nabavljena dobra koja će biti poklonjena poslovnim partnerima i slično, ne može se koristiti kao odbitni. Reprezentaciju treba razlikovati od reklame i propagande, za koje postoji pravo odbitka prethodnog poreza. Kako pravilno klasifikovati troškove reklame, propagande i reprezentacije pročitajte ovde.

I na kraju, napominjemo da za nabavku dobara iz tačke 3 za svrhe opremanja sale za ručavanje ili hotelskih soba u ugostiteljskom objektu postoji pravo odbitka prethodnog PDV, jer su od prava odbitka izuzeta samo dobra kojima se opremaju administrativne prostorije – dakle prostorije opštih službi – nabavke, prodaje, kancelarija direktora, sala za konferencije itd.

O opštim uslovima za odbitak prethodnog PDV-a možete pročitati ovde.