Prema Zakonu o PDV, prethodni porez predstavlja iznos PDV-a koji je obračunat u prethodnoj fazi prometa, dakle prilikom nabavke dobara i usluga, odnosno obračunat i plaćen prilikom uvoza, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje (od PDV koji obračunava u računima koje fakturiše svojim kupcima).

Prethodni porez nalazi se u računima koje obvezniku izdaju njegovi dobavljači, koji su takođe u sistemu PDV-a, a kojima su nabavljena dobra i usluge koje će obveznik koristiti u svrhe obavljanja delatnosti. Prethodni porez je i porez iskazan u avansnom računu koji mu izdaje dobavljač kojem je obveznik izvršio avansno plaćanje, kao i PDV koji je plaćen carinskom organu prilikom uvoza. 

Prethodni PDV predstavlja iznos koji umanjuje PDV obavezu svakog obveznika. Iz tog razloga, važno je utvrditi ispravan iznos PDV koji se može odbiti, odnosno za svaki ulazni PDV odrediti da li postoji pravo njegovog odbitka ili ne.

Osnovni uslov za odbitak prethodnog poreza jeste da se nabavljena dobra i usluge koriste za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om, dakle u poslovne svrhe u užem smislu. Dakle, ukoliko se određena dobra nabavljaju za lične potrebe vlasnika, zaposlenih ili za potrebe reprezentacije, ne postoji pravo na odbitak PDV iz takve nabavke. Nabavke bez prava odbitka prethodnog poreza definisane su još i članom 25 i 29 Zakona o PDV-u.

Drugi važan uslov za odbitak PDV-a jeste da poreski obveznik poseduje račun izdat od strane drugog poreskog obveznika u kome je naveden iznos prethodnog PDV-a. Račun mora da bude ispravan, odnosno da sadrži sve Zakonom propisane podatke. U slučaju da se radi o uvozu, obveznik treba da poseduje carinski obračun u kojem je iskazan prethodni PDV kao i dokaz da je iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Koristimo priliku da ukažemo na grešku koja se često dešava u praksi, a koju većina poreskih obveznika zanemaruje, a to je neispravan naziv ili adresa primaoca računa. Naime, poreske obveznik nema pravo na odbitak PDV koji je iskazan u računu koji ne sadrži sve propisane elemente, među kojima su i naziv, adresa i PIB poreskog obveznika. To znači da ukoliko primite račun u kojem vam dobavljač nije prikazao tačan naziv, adresu ili PIB firme, nemate pravo na odbitak PDV, jer se radi o neispravnom računu. Ovakav račun treba reklamirati odmah po prijemu i tražiti izdavanje novog ispravnog računa. Ukoliko biste račun sa netačnim podacima koristili za umanjenje PDV obaveze, bili biste u poreskom prekršaju, kakav poreski inspektori u poreskoj kontroli redovno proveravaju. Zato nemojte rizikovati, već ažurno obavestite dobavljača da je načinio grešku i izdejstvujte ispravan račun pre nego što ga uzmete u obzir za obračun poreske obaveze. U suprotnom, nemojte neispravan račun koristiti kao osnov za odbitak PDV-a.

U praksi  se podrazumeva da pravo na odbitak imaju samo poreski obveznici. Takođe, i pravo da iskažu PDV u računu imaju samo poreski obveznici. Međutim, poreski obveznici retko proveravaju da li su njihovi dobavljači koji su im izdali račun sa PDV-om zaista u sistemu PDV-a. U slučaju kada bi lice koje nije u sistemu PDV iskazalo PDV u računu (a na to nema pravo), bilo bi dužno da iskazani PDV plati, a sa druge strane, lice koje je račun primilo, a nalazi se u sistemu PDV ne bi imalo pravo da iskazani PDV odbije kao prethodni.

Zbog toga se kao dobra praksa poreskim obveznicima preporučuje da od svih dobavljača po čijim računima koriste odbitni PDV pribave njihove PDV potvrde i da ih arhiviraju, jer im mogu biti potrebne i u eventualnom postupku poreske kontrole obračuna PDV-a od strane Poreske uprave.

Zaključujemo da pravo na odbitak postoji kada su ispunjeni svi navedeni uslovi, a to su:

– primalac računa je u sistemu PDV-a

– izdavalac računa je u sistemu PDV-a

– primalac poseduje račun izdat u skladu sa Zakonom (sadrži sve propisane podatke)

– promet koji se fakturiše u računu mora biti izvršen (dobra i usluge su isporučena), a u slučaju avansnog računa, mora biti izvršeno avansno plaćanje dobara i usluga (pre isporuke)

– nabavljena dobra i usluge koriste se za promet koji je oporeziv PDV-om sa pravom na odbitak prethodnog poreza.