UGOVOR O KRATKOROČNOM ZAJMU

Zaključen u Beogradu, dana ____________ godine između:

 

_____________________, JMBG ___________________, sa adresom stanovanja na _______________________________________________ (u daljem tekstu Zajmodavac)

i

_______________________________, MB ______________________, sa sedištem na _____________________________________________ (u daljem tekstu Zajmoprimac)

 

Član 1

 Zajmodavac pozajmljuje Zajmoprimcu novčani iznos od ________________ din (slovima ________________________________) u cilju obezbeđenja tekuće likvidnosti.

 

Član 2

 Zajmoprimac prima iznos iz čl. 1 na svoj tekući račun br. ____________________ kod ___________________________, uz obavezu vraćanja, kada se za to steknu uslovi, a najkasnije u periodu od 12 meseci.

 

Član 3

 Na pozajmljena sredstva Zajmodavac neće računati kamatu.

 

Član 4

 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beograd.

Beograd, dana ________________. god

Zajmodavac                                                                Zajmoprimac

_______________                                                      __________________