Novim Zakonom o računovodstvu koji se prvi put primenjuje za završni račun za 2014. godinu uvedena je Izjava o neaktivnosti za pravna lica koja tokom godine nisu imala poslovne promene niti u knjigama imaju podatke o imovini i obavezama (kako se u praksi često kaže imaju prazne bilanse).

Ovakvo pravno lice neće moći da preda prazan završni račun – odnosno da kroz aplikaciju APR popuni stavke bilansa sa nulama ili da u papirnom formatu preda obrasce finansijskih izveštaja u kojima će svim stavkama dati vrednost nula. Neophodno je da ovo pravno lice umesto bilansa preda pomenutu Izjavu o neaktivnosti.

Izjavu o neaktivnost potpisuje isključivo zakonski zastupnik i kada se dostavi, smatra se da je firma ispunila obavezu dostavljanja i statističkih i redovnih finansijskih izveštaja.

Nakon predate Izjave o neaktivnosti, pravno lice ne može naknadno da dostavi popunjene bilanse, jer se smatra da je predajom Izjave predao i konačni završni račun.

Sva lica koja dostave Izjavu o neaktivnosti smatraju se mikro pravnim licima tokom 2015. godine.

Obrazac izjave možete preuzeti ovde.

[download id=“1715″]