Navodimo stav Poreske uprave objavljen na njihovom veb sajtu, u vezi sa isplatom zaostalih zarada nakon 01. marta 2014. godine.

Kako od 01.03.2014. godine isplatiti prihode iskazane na zbirnim poreskim prijavama za porez i doprinose po odbitku, koje su podnete Poreskoj upravi pre 01.03.2014. godine, u slučaju kada neto prihod i/ili obračunati porez po tim prijavama nisu isplaćeni?

Budući da je za sve isplate neto prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, kao i za plaćanje poreza po odbitku od 1. marta ove godine neophodno u nalog za plaćanje upisati broj odobrenja za plaćanje (u daljem tekstu: BOP) bez kojeg banka neće izvršiti nalog za plaćanje, postavlja se pitanje kako po zbirnim poreskim prijavama podnetim zaključno sa 28. 2. 2014. godine izvršiti plaćanje.

U ovom slučaju potrebno je da podnosilac zbirne prijave podnese zahtev mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave da mu izda potvrdu da prihode pojedincima i/ili obaveze za porez po odbitku plati korišćenjem šifara plaćanja za koje se ne zahteva upisivanje BOP-a. U zahtevu navodi bar kod pod kojim su zbirne prijave zavedene u Poreskoj upravi i prilaže izjavu da po ovim prijavama nije isplatio neto prihod, odnosno porez po odbitku.

Poreska uprava o utvrđenom činjeničnom stanju sačinjava zapisnik o kancelarijskoj kontroli i ako činjenice potvrđuju navode iz zahteva izdaje potvrdu da se po konkretnim prijavama može platiti neto prihod, odnosno porez po odbitku korišćenjem šifara plaćanja koje ne zahtevaju BOP.

Plaćanje poreza po odbitku po zbirnim prijavama ne može se vršiti na jedinstven uplatni račun za poreze po odbitku, već neposredno na odgovarajuće pojedinačne uplatne račune javnih prihoda.