Izmenama i dopunama dva zakona – Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su stupile na snagu 30.05.2013. godine značajno je promenjen sistem oporezivanja preduzetnika.

Granica za paušalno oporezivanje podignuta je sa 3.000.000,00 na 6.000.000,00 dinara.

Među delatnosti kojima se ne dopušta paušalno oporezivanje uvršeni su i računovodstveni i slični poslovi, reklama i istraživanje tržišta.

Uveden je pojam lične zarade preduzetnika, a kao metoda oporezivanje uvodi se samooporezivanje. To znači da od 01.01.2014. godine obavezno počinje da se primenjuje sistem u kome će poresku obavezu utvrđivati sam preduzetnik, a poreska uprava više neće za ove potrebe donositi rešenja. Od 01. jula 2013. godine preduzetnici mogu po želji da pređu na sistem samooporezivanja, a od prvog dana naredne godine, kao što smo naveli, ovaj metod biće obavezan za sve.

Najveću pogodnost za preduzetnik donosi izmena kojom se uvodi lična zarada preduzetnika. Ona predstavlja iznos koji preduzetnik podiže za svoje potrebe i na koji obračunava i plaća poreze i doprinose po odbitku, kao na zaradu. Ovaj porez i doprinosi i lična zarada (dakle, lična zarada u bruto iznosu) priznavaće se kao odbitna stavka prilikom utvrđivanja neto prihoda, koji će se i dalje oporezovati porezom na prihod, po stopi od 10%.

Iznos lične zarade slobodno utvrđuje preduzetnik.  Dakle, osnovicu za obračun doprinosa više ne čini ukupni neto prihod preduzetnika, već lična zarada koju on sam određuje (ili najniža osnovica za uplatu doprinosa, ukoliko je veća od lične zarade), što bi trebalo značajno da smanji obaveze po osnovu doprinosa koje snose preduzetnici. Sa druge strane, preduzetnicima se nameće obaveza obračuna zarade, pa će knjigovođe biti potrebne i onima koji do sada nisu imali zaposlene, pa samim tim ni potrebe za obračunom zarada.