U okviru izmena propisa o fiskalizaciji, doneta je i nova Uredba koja određuje koje delatnosti ne moraju da evidentiraju promet sa fizičkim licima putem fiskalne kase. Uredba važi od 10.04.2021. godine a počinje da se primenjuje od 01.01.2022. godine.

Da podsetimo, prodaja dobara i usluga pravnim licima i preduzetnicima ne mora da se evidentira na fiskalnoj kasi, dok prodaja fizičkim licima (građanima) mora da se evidentira na fiskalnoj kasi, bez obzira na to da li se naplata vrši u gotovom novcu ili na račun, da li je prodavac u PDV-u ili ne.

Izuzeci od ovog pravila bili su definisani u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Ova Uredba je sada izmenjena i spisak delatnosti je značajno smanjen.

Prema novoj Uredbi, od 01.01.2022. fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji plasiraju dobra i usluge fizičkim licima, a nisu u sledećim kategorijama/delatnostima:

 • prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama
 • isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja
 • komunalne delatnosti
 • stari i umetnički zanati
 • prodaja preko putujućih trgovaca
 • aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila
 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
  49.32 Taksi prevoz;
  52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
  53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
  61 Telekomunikacije;
  64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
  65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
  66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
  69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
  75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
  84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
  85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
  86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
  88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
  94.91 Delatnost verskih organizacija.

Dakle, web shopovi, škole jezika, kreativne radionice i animacija dece, škole računara, građevinske firme, fotografi, servisi, frizeri i kozmetičari, kao i mnogi drugi koji pružaju usluge i prodaju dobra fizičkim licima moraće da se fiskalizuju od početna naredne godine.