Poznato je da, nakon zadavanja komande za štampanje fiskalnog isečka na fiskalnoj kasi, nije moguće ispraviti greške koje smo evenutalno napravili prilikom kucanja. Jedini obrazac koji nam je na raspolaganju za korekciju podataka o prometu je NI obrazac. Međutim, valja se podsetiti da se ovaj obrazac može koristiti samo na propisani način, i to isključivo za umanjenje prometa po osnovu dobara koja su vraćena ili reklamirana, uz prilaganje originalnog fiskalnog isečka.

U nastavku citiramo Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-399/2019-04 od 07.8.2019. godine na ovu temu.

Odredbom člana 19. stav 2. Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka.

Članom 5. Pravilnika o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja (“Službeni glasnik RS”, br. 140/04, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da se otklanjanje grešaka u evidentiranju prometa dobara preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu vršiti samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa. Ispravka se vrši se nalogom za ispravku, na Obrascu NI − Nalog za ispravku.

Saglasno članu 6. st. 1, 2. i 5. Pravilnika, propisano je da se ispravka na Obrascu NI vrši samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, na kojem je evidentiran promet konkretnog dobra koje se vraća ili se na drugi način vrši reklamacija tog dobra. Za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, na osnovu kojeg se vrši ispravka evidentiranog prometa, popunjava se poseban Obrazac NI, istog dana kada je dobro vraćeno ili na drugi način reklamirano. Obrazac NI sa originalnim fiskalnim isečkom, odnosno fiskalnim računom čuva se tri godine.

Stavom 4. navedenog člana Pravilnika propisano je da se Obrazac NI ne popunjava samo u slučaju ako se vrši zamena dobra za dobro iste vrste i vrednosti.

Odredbom člana 7. st. 1. i 2. Pravilnika propisano je da ako se za vraćeno dobro kupcu isplaćuje gotovina ili se vraća više naplaćeni iznos gotovine na ime kupljenih dobara, obveznik na osnovu podataka iz Obrasca NI umanjuje evidentirani dnevni promet za iznos vraćene gotovine.

Ako se kupcu za vraćeno dobro daje dobro druge vrste, ispravka evidentiranog prometa vrši se na Obrascu NI na gore opisan način iz stava 1. ovog člana, a obveznik je dužan da promet dobra koje je dato u zamenu evidentira preko fiskalne kase odnosno preko fiskalnog računa.

Prema tome, u skladu sa iznetim odredbama Zakona i Pravilnika, u slučaju kada kupac u garantnom roku reklamira kupljenu robu, prodavac koji je evidentirao promet preko fiskalne kase, odnosno izdao fiskalni isečak, dužan je prilikom zamene reklamirane robe ili povraćaja novca da izvrši ispravku evidentiranog prometa na obrascu NI − Nalog za ispravku.

Takođe, kako se navodi u samom Obrascu NI − Nalog za ispravku, kao prilog, propisan je fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, pa shodno tome fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun mora biti čuvan uz Obrazac NI. Pri tome, napominjemo da se pod originalnim fiskalnim isečkom smatra i fiskalni isečak sačuvan na kontrolnoj traci fiskalne kase.

Ova materija uređena je Pravilnikom koji možete pogledati ovde.