Ove godine prvi put poreski obveznici obavezu poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđuju sami (samooporezivanje).

Najveći broj obveznika koji vodi poslovne knjige, vrednost nepokretnosti utvđuje prema nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos godišnjih amortizacija. Ova pravna lica obavezu u 2014. godini neće kao do sada utvrđivati prema knjigovodstvenoj, već prema „tržišnoj“ fer vrednosti. Osnovicu za obračun čine površina nepokretnosti i prosečna cena kvadratnog metra prema vrsti nepokretnosti i gradskoj zoni koju propisuje lokalna samouprava.

 Grad Beograd doneo je niz odluka i rešenja kojim se definišu elementi za obračun poreske osnovice, a jedna od informacija potrebna za obračun jeste i gradska zona kojoj nepokretnosti pripada.

Grad Beograd objavio je 28. novebra 2013. godine u svom Službenom listu broj 55  Odluku o određivanju zona za utvrđivanje poreza na imovinu.

Odluka sadrži opise gradskih zona prema ulicama koje im pripadaju odnosno koje ih dele, kao i grafički prikaz na samom kraju dokumenta.

Dokument možete besplatno preuzeti sa sajta Službenog lista Grada Beograda na sledećem linku:

http://www.sllistbeograd.rs/cyr/arhiva/broj/643/