Skupštine stanara zgrade prema važecim propisima ponovo se, za potrebe obracuna obaveze poreza na dobit, smatraju nedobitnim organizacijama.

Podela prema ucescu prihoda sa trzista u ukupnim prihodima, koja je vazila prilikom obracuna poreza na dobit za 2012.godinu, ukinuta je.

Jedini validni kriterijum za podelu pravnih lica na dobitna i nedobitna jeste cilj zbog koga su osnovana. S obzirom da se skupstine stanara osnivaju radi odrzavanja stambene zgrade, a ne radi sticanja dobiti, sa aspekta Zakona o porezu na dobit, kucni saveti predstavljaju nedobitne organizacije.

Koje su obaveze nedobitnih organizacija po pitanju obracuna i placanja poreza na dobit?

Porez na dobit placa se na razliku između prihoda ostvarenih na tržištu i sa njima povezanih troškova.

Članom 44. Zakona predviđeno je poresko oslobođenje za nedobitne organizacije koje ostvare razliku izmedju prihoda i troškova manju od 400.000 din tokom poslovne godine, uz ispunjenje određenih dodatnih uslova iz ovog člana.

Poreska obaveza utvrđuje se u poreskom bilansu i poreskoj prijavi koju su obavezni da predaju svi kućni saveti u roku od 180 dana od kraja poreske godine za koju se utvrđuje obaveza, što za 2014. godinu ističe 29. juna 2015. godine.

Skupštine zgrade koje nisu ostvarile prihode na tržištu nisu obaveznici poreza na dobit i ne predaju poreski bilans i poresku prijavu. Kao dokaz, mogu predati svom referentu u Poreskoj upravi Bilans uspeha i Izjavu da nisu ostvarili prihode na tržištu.

Prihodima na tržištu smatraju se prihodi od prodaje dobara i usluga (prodaja zajedničkih prostorija, izdavanje prostorija u zakup) i prihod od kamata (na oročene i neoročene depozite). Uplate stanara, pokloni, donacije i slično ne smatraju se prihodima sa tržišta.