Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj 24/01,…,112/15) propisano da se poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike od 1. januara 2018. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Ova obaveza unela je izmene u postupak osnivanja paušalaca, koji nakon registracije u Agenciji za privredne registre, imaju obavezu da predaju poresku prijavu koja nosi oznaku PPDG-1R.

Novoosnovani preduzetnik, koji je u registracionoj prijavi APR-a obeležio da želi da bude paušalno oporezovan, i koji ostvaruje pravo na paušalno oporezivanje, dužan je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar APR-a, odnosno od datuma početka obavljanja delatnosti, podnese poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Kako se poreska prijava podnosi isključivo elektronskim putem, na portalu ePorezi, preduslov za podnošenje prijave je da sam preduzetnik poseduje elektronski potpis, izdat od strane sertifikovanog tela, ili da za posao podnošenja prijave ovlasti neku drugu osobu, najčešće knjigovođu, koji će svojim elektronskim potpisom pristupiti portalu i obaviti sve potrebne radnje.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1R podnose preduzetnici koji su od 1. januara 2018. godine stekli pravo na paušalno oporezivanje po osnovu samostalne delatnosti, a opredelili su se za paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti zaključno sa 31. decembrom 2017. godine plaćaju na paušalni prihod, i nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja počev od 1. januara 2018. godine, ne podnose PPDG-1R u elektronskom obliku.

Međutim, preduzetnici paušalci kod kojih je došlo do značajnih promena nakon 01.01.2018. godine moraju podneti prijavu. Pod značajnim promenama podrazumevaju se:

 • prestanak obavljanja samostalne delatnosti (“gašenje radnje”, brisanje preduzetnika);
 • prekid obavljanja samostalne delatnosti (“mirovanje radnje”);
 • prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod (prelazak u “knjigaše”);
 • promena osnova osiguranja;
 • nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti (“aktiviranje radnje nakon mirovanja”);
 • prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje (prelazak iz “knjigaša” na “paušalca”);
 • nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
 • obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 • promena vlasnika radnje;
 • nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;
 • promena sedišta radnje;
 • prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
 • izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

Vrsta promene koja se prijavljuje unosi se u polje 1.1a – Osnov za prijavu – izborom propisane oznake iz padajućeg menija u samoj elektronskoj prijavi.

Poreski inspektor za svaki od navedenih slučajeva, nakon prijema poreske prijave, sprovodi postupak kontrole i u postupku kontrole donosi odgovarajuću vrstu poreskog rešenja.

Možemo zaključiti da će svaki novoosnovani preduzetnik koji preda zahtev za paušalno oporezivanje morati da preda elektronsku poresku prijavu PPDG-1R u roku od 15 dana. To će biti dužni i svi paušalci kada u njihovom poslovanju dođe do promena sa gornjeg spiska koje je potrebno prijaviti Poreskoj upravi.

Posledično, preduzetnici će morati da:

 • nabave elektronske potpise, ako žele da ovaj posao obave sami, ili
 • angažuju knjigovođu koji će kao ovlašćeno lice popuniti i predati prijavu za njih.