Na porez koji ostvari tokom poslovne godine, kao razliku poslovnih prihoda i rashoda, pravno lice plaća porez na dobit. Za 2013. godinu stopa poreza na dobit iznosi 15 %.

Konačna obaveza poreza na dobit utvrđuje se na kraju godine po osnovu završnog računa i poreskog bilansa. Međutim, porez na dobit plaća se akontativno tokom godine, prema visini poreske obaveze utvrđene za prethodnu godinu. Iznos mesečne akontacije utvđuje se u tekućoj poreskoj prijavi poreza na dobit za narednu godinu i uplaćuje se do 15. u mesecu za prethodni mesec. Na kraju godine, privredno društvo plaća razliku između konačno utvrđene obaveze i sume svih plaćenih akontacija poreza na dobit.

Novoosnovana privredna društva, u propisanom roku, nakon osnivanja predaju Poreskoj upravi poresku prijavu poreza na dobit u kojoj daju projekcije poslovnih prihoda i rashoda za prvu poslovnu godinu. Primenom stope od 15% na razliku ove dve veličine utvrđuje se planirani porez na dobit, koji se zatim deli sa brojem meseci poslovanja u prvoj godini kako bi se dobio iznos akontacije poreza na dobit. Novoosnovani subjekti ovako utvrđeni iznos akontacije plaćaju takođe do 15. dana u mesecu za prethodni mesec. Na kraju godine, privredno društvo platiće razliku između konačne obaveze utvrđene u poreskoj prijavi i zbira plaćenih akontacija tokom godine. Ukoliko akontativni iznosi prevazilaze iznos obaveze, društvo je u pretplati.

Obračun mesečne akontacije poreza na dobit i instrukcije za plaćanje treba da Vam obazbedi Vaš knjigovođa.