Ministarstvo finansija objavilo je objašnjenje kojim se preciznije definiše šta se smatra investitorom, a šta izvođačem radova, u smislu člana 10. 2. 3. Zakona o PDV-u, koji predviđa oslobađanje izvođača radova od obaveze obračuna PDV-a kada fakturiše radove investitoru koji je, kao i sam izvođač u sisitemu PDV-a.

Do izlaska ovog mišljenja, postojala je nejasnoća koji privredni subjekti se smatraju izvođačem radova i koji su uslovi potrebni da bi izvođač ostvario pravo na oslobođenje od obaveze obračuna PDV-a, koja je sada otklonjena.

Citiramo relevantni deo pomenutog mišljenja:

„Izvođačem radova, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, smatra se lice koje je sa investitorom zaključilo ugovor o građenju građevinskog objekta, uključujući i dograđivanje, sa pravimo i obavezama koju su ovim zakonom propisani za izvođača radova. S tim u vezi, reč je o licu čiji je naziv, u svojstvu izvođača radova, istaknut na tabli kojom se obeležava gradilište obezbeđenoj od strane investitor, čije ovlašćeno lice pre početka radova potpisuje glavni projekat za izvođača radova, koje rešenjem određuje odgovornog izvođača radova na gradilištu i dr.“

Samo lice iz prethodnog stava, koje zadovoljava i ostale uslove:

  1. Da je obveznik PDV-a
  2. Da izvodi radove na izgradnji ili dogradnji objekta
  3. Da fakturiše direktno investitoru koji je u sistemu PDV-a ili državnom organu (bez obzira na to da li je u sistemu PDV-a ili ne)
  4. Da za predmetne radove investitor poseduje građevinsku dozvolu

Ima pravo na oslobođenje po članu 10. 2. 3.

Originalni dokument možete pogledati ovde.

Kako se obračunava PDV obaveza kada izvođač fakturiše fizičkom licu koje nije obveznik PDV-a pročitajteovde.