Izmenom Zakona o porezu na dohodak građana uvedene su nove olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica. Takođe, produžen je period važenja starih odredbi (član 21v) do 31.12.2022. godine.

Olakšice se ogledaju u umanjenju troškova poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica.

Olakšice po članu 21v podrazumevaju da poslodavac inicijalno za zaposlenog plati pune poreze i doprinose. Nakon toga, podnosi zahtev i dobija povrat dela plaćenih poreza i doprinosa. Može se ostvariti povrat plaćenih poreza i doprinosa od 65% ako zaposleni od jedne do 9 osoba, 70% ako zaposleni do 99, i 75% ako zaposleni preko 100 osoba.

Olakšice iz članova 21ž i 21z podrazumevaju inicijalno plaćanje samo dela poreza i doprinosa kojeg poslodavci nisu oslobođeni olakšicom. Stope oslobođenja variraju od 30% do 60% za porez i  od 55% do 100% za PIO doprinos.

U nastavku dajemo kratak uporedni pregled uslova koje treba da zadovoljni kandidat kojeg zapošljavate da biste za njega, pod uslovom da ispunite i druge uslove, mogli da koristite neku od olakšica iz članova 21v, 21ž i 21z Zakona o porezu na dohodak građana.

Uslovi iz člana 21v – „stare“ olakšice

Kandidat kojeg zapošljavate, pre zaključenja radnog odnosa i prijave na socijalno osiguranje, mora biti na evidenciji Nacionalne sčužbe za zapošljavanje bez prekida najmanje 6 meseci, odnosno, ako je lice pripravnik, najmanje 3 meseca.

Dakle, ovu olakšicu možete koristiti za lica koja su bila „na birou“ barem 6 meseci, odnosno izuzetno 3 meseca ako se radi o pripravniku.

Ako je kandidat prethodno radio kod pravnog lica ili preduzetnika koji se povezano lice sa vašom firmom, za njega ne možete da ostvarite ovu olakšicu.

Kao dokaz o vremenu provedenom na Birou, kandidat treba da vam donese uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovo nije sve. Pored uslove koji se vezuju za kandidata, postoje i uslovi koje treba da ispuni poslodavac, o kojima ćemo pisati u posebnom tekstu.

Uslovi iz člana 21ž – „novi“ kvalifikovani novozaposleni

Ovo su olakšice koje su uvedene paralelno sa testom samostalnosti. Zakonodavac je izmenama zakona uveo još jedan vremenski prozor u okviru koga je moguće zaposliti kandidate i koristiti ove olakšice. 

Da biste mogli da koristite ove olakšice, kandidat kojeg zapošljavate ne sme da bude prijavljen kao zaposleni kod poslodavca ili kao zaposleni u firmi u kojoj je ujedno i osnivač u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2021. godine niti jedan dan a u istom periodu treba da ima status preduzetnika.

Zaključenje ugovora o radu i prijavu ovog kandidata treba da obavite u periodu od 01.01.2022. do 30.04.2022. godine.

Ovu olakšicu ne mogu da ostvare penzioneri.

Postoje i dodatni uslovi koje treba da ispune poslodavci, a osnovni je da na 31.12.2020. godine nema više od 30 zaposlenih. 

Uslovi iz člana 21z – novi član

Ovaj član podrazumeva oslobađanje od 70% poreza i 100% PIO doprinosa za poslodavce koji zaposle kandidate koji u periodu od 01.01.2019. do 28.02.2022. godine nisu bili zaposleni, preduzetnici ili osnivači privrednih društava koji su u radnom odnosu u svojim firmama.

Ove kandidate treba zaposliti od 01.03.2022. do 31.12.2022. godine. 

Za korišćenje olakšica po ovom članu propisano je da novozaposleni mora imati minimalnu bruto zaradu od 76.500 din. 

Ovu olakšicu ne mogu da ostvare penzioneri.

Za kraj podvlačimo da su ovo samo uslovi za kandidate, a da postoje i dodatni uslovi koje treba ispuniti da bi se ostvarilo pravo na svaku od ovih olakšica. 

Kandidati treba poslodavcima da prilože listing staža odnosno uverenje iz Registra obaveznog socijalnog osiguranja (za članove 21ž i 21z) odnosno Nacionalne službe za zapošljavanje (za član 21v) kao dokaz o istoriji prijava na obavezno socijalno osiguranje.