Objavljen je Poreski informator o olakšicama za istraživanje i razvoj

od strane | nov 24, 2022 | Informacione tehnologije, Porez na dobit, Privredna društva, Racunovodstvo, Radni odnosi | 0 Komentara

Na sajtu Poreske uprave nedavno je objavljen Poreski informator o poreskim olakšicama za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj.

U Informatoru, čiji jedan deo citiramo u nastavku teksta, možete pročitati o tome šta se smatra istraživanjem i razvojem, u čemu se ogledaju olakšice kao i koje uslove treba da ispunite da biste ih koristili. Ceo Poreski informator možete preuzeti na dnu teksta.

PORESKE OLAKŠICE ZA PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CILJ UVOĐENJA PORESKE OLAKŠICE

Poreski podsticaj za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj ima za cilj podsticanje zapošljavanja i ulaganja u poslove istraživanja i razvoja kod poslodavca – pravnog lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj.
U ovom poreskom informatoru date su osnovne informacije o uslovima i načinu ostvarivanja prava na navedenu poresku olakšicu.

ŠTA SE SMATRA ISTRAŽIVANjEM I RAZVOJEM

Istraživanjem se smatra originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja.
Razvojem se smatra primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

U ČEMU SE OGLEDA PORESKA OLAKŠICA

Poslodavci koji obavljaju delatnost istraživanja i razvoja, mogu ostvariti pravo:
– na oslobađanje od obaveza plaćanja dela poreza i doprinosa za PIO, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja na teritoriji Republike Srbije, isplaćene počev od 01.03.2022. godine, odnosno
– na priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika, za troškove koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici, u dvostruko uvećanom iznosu počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

KO SE SMATRA POSLODAVCEM KOJI MOŽE DA KORISTI PORESKU OLAKŠICU

Poslodavci koji mogu da koriste poresku olakšicu su pravna lica koja u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavljaju istraživanje i razvoj, pod uslovom da istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem.
Ne smatra se poslodavcem koji može da koristi poresku olakšicu:
– pravno lice koje istraživanje i razvoj sprovodi za račun drugih lica a uspešnim okončanjem aktivnosti istraživanja i razvoja ne postaje vlasnik nematerijalne imovine nastale tim aktivnostima istraživanja i razvoja (uslužno istraživanje i razvoj);
– pravno lice osnovano u inostranstvu, ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji.

KO SE SMATRA ANGAŽOVANIM LICEM NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA

Licem koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja smatra se lice sa kojim je zaključen ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja,
problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom, koji se mogu odnositi na:

 • poslove razvoja novih ili unapređenja postojećih proizvoda ili proizvodnih sistema i/ili proizvoda;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih računarskih kola;
 • poslove formulisanja novih hemijskih jedinjenja;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih sistema za rešavanje problema zagađenja zemljišta i životne sredine;
 • poslove procenjivanja karakteristika zemljišta;
 • poslove sprovođenja laboratorijskih eksperimenata;
 • poslove razvoja softverskih rešenja;
 • poslove razvoja sistema za upravljanje otpadnim vodama;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih materijala i sl.

PORESKA OLAKŠICA PO OSNOVU ZARADA ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA

Poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade i 100% doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Poresko oslobođenje u visini 70% obračunatog poreza, utvrđuje se na sledeći način:
Angažovano radno vreme
Poresko oslobođenje = Porez x (Angažovano radno vreme / Puno radno vreme) x 70%

Puno radno vreme gde je:
1. poresko oslobođenje – iznos koji se dobija tako što se obračunati i obustavljeni iznos poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju, za određeni obračunski period, pomnoži koeficijentom koji predstavlja odnos između radnog vremena koji zaposleni na istraživanju i razvoju provedene na tim poslovima i punog radnog vremena za određeni mesec. Dobijeni iznos se množi sa 70%;
2. porez – ukupan iznos obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju za obračunski period za koji se vrši isplata zarade;
3. angažovano radno vreme – vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju proveo na tim poslovima u mesecu za koji se vrši obračun poreza na zarade;
4. puno radno vreme – puno radno vreme u mesecu za koji se vrši obračun poreza na zarade.

U vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja ne smatra se vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju provede na odmoru i odsustvima koje koristi u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, u slučaju: godišnjeg odmora, odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, plaćenog odsustva, vojne vežbe i
odazivanje na poziv državnog organa, odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog i prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca.

KAKO SE OSTVARUJE PRAVO NA PORESKU OLAKŠICU

Pravo na oslobođenje se prikazuje tako što se u poreskoj prijavi PPP-PD u polju 3.6-šifra vrste prihoda, kao numerička oznaka za OVP-oznaka vrste prihoda, OL-olakšica i B-staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, unosi:

 • 101 38 0 za zaradu i druga primanja zaposlenog lica koja imaju karakter zarade, sa pravom poslodavca na oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO, isplaćenu počev od 01.03.2022. godine (bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem);
 • 102 38 0 za zaradu zaposlenog lica upućenog na rad u inostranstvo, sa pravom poslodavca na oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO, isplaćenu počev od 01.03.2022. godine (bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem);

Ukoliko se zaposlenom računa staž sa uvećanim trajanjem, u zavisnosti od uvećanja, u polju B-staž osiguranja unose se sledeće oznake:

 • sa uvećanim trajanjem 12/14 –1
 • sa uvećanim trajanjem 12/15 –2
 • sa uvećanim trajanjem 12/16 –3
 • sa uvećanim trajanjem 12/18 –4

Poslodavac koji koristi olakšicu, prilikom isplate zarade licu neposredno angažovanom na poslovima istraživanja i razvoja, posebno vrši obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za deo zarade koji je srazmeran vremenu koje to lice provede na poslovima istraživanja i razvoja, a posebno za deo zarade za vreme koje to lice provede na drugim poslovima.

Za svaki deo obračuna posebno se podnosi poreska prijava PPP-PD.

PRIMER: Obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bez staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, za lice koje je na poslovima istraživanja i razvoja neposredno angažovano 150 sati od ukupnog mesečnog fonda sati koje iznosi 176, čija bruto zarada je 300.000 RSD, a isplata zarade se vrši jednom u mesecu.

Koeficijent obračuna za vreme provedeno na poslovima istraživanja i razvoja = 150/176= 0,8523

Koeficijent obračuna za vreme provedeno na ostalim poslovima = 26/176= 0,1477

Obračun za deo zarade sa pravom na olakšicu (poreska prijava sa iskazanom olakšicom OL 38):
– polje 3.9 Bruto prihod – 255.690 (300.000 x 0,8523);
– polje 3.10 Osnovica za porez – 239.241 (255.690 – (19.300 x 0,8523))
– polje 3.11 Porez – 7.177 (239.241 x 10% – (239.241 x 10%) x 70%));
– polje 3.12 Osnovica za doprinose – 255.690;
– polje 3.13 PIO – 0;
– polje 3.14 Zdravstvo – 26.336 (255.690 x 10,30%);
– polje 3.15 Nezaposlenost – 1.918 (255.690 x 0,75%);
– polje 3.16 Beneficirani PIO – 0

Obračun za deo zarade bez prava na olakšicu (poreska prijava bez olakšice OL 00):
– polje 3.9 Bruto prihod – 44.310 (300.000 x 0,1477);
– polje 3.10 Osnovica za porez – 41.459 (44.310 – (19.300 x 0,1477))
– polje 3.11 Porez – 4.146;
– polje 3.12 Osnovica za doprinose – 44.310;
– polje 3.13 PIO – 11.077 (44.310 x 25%);
– polje 3.14 Zdravstvo – 4.564 (44.310 x 10,30%);
– polje 3.15 Nezaposlenost – 332 (44.310 x 0,75%);
– polje 3.16 Beneficirani PIO – 0

Napominjemo da se obračun poreza i doprinosa u poreskoj prijavi PPP-PD iskazuje u iznosima umanjenim za procenat za koji obveznik ima pravo na oslobođenje.

Kompletan tekst Poreskog informatora možete preuzeti ovde.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *