Prema najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su stupile na snagu 30. maja 2013. godine, prihodi od izdavanja u zakup sopstvene nepokretnosti fizičkih lica klasifikovani su kao prihodi od kapitala. Članovi kojima su ranije bili uređeni ovi prihodi (član 66. do 71. Zakona) brisani su.

U ovom tekstu govorimo o zakupu nepokretnosti koja je vlasništvo fizičkog lica od strane pravnog lica ili preduzetnika.

Obavezu obračuna i isplate poreza na prihode od kapitala (izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti) ima pravno lice odnosno preduzetnik zakupac, kada uzima u zakup nepokretnost koje je u vlasništvu fizičkog lica.

Iako je sticalac prihoda fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik zakupac je  dužno da prilikom isplate zakupnine obračuna, obustavi i uplati na propisani račun porez na dohodak. Dakle, porez po odbitku obračunava se i plaća istog dana kada se vrši isplata zakupnine!

Napominjemo da se radovi na prostoru ili druge usluge tretiraju kao zakupnina ukoliko ostaju vlasniku prostora i nakon isteka zakupa. Na primer, ukoliko pravno lice izvrši zamenu podnih obloga ili renovira mokri čvor u prostoru koji zakupljuje, vrednost izvršenih radova smatraće se zakupninom, jer ova vrednost trajno ostaje zakupodavcu. Ukoliko pak zakupac izvrši ulaganje kako bi prostor prilagodio svojim potrebama samo tokom trajanja zakupa, a nakon toga ih demontira tako da zakupodavac prima prostor u predatom stanju, tada se ovi radovi ne smatraju zakupninom.

Sve ovo je važno ako se ima u vidu da je vrednost zakupnine osnovica za obračun poreza na dohodak. Naime, oporezivi prihod od nepokretnosti čini zakupnina u bruto iznosu umanjena za 25% normiranih troškova. Stopa poreza na ove prihode iznosi 20%.

S obzirom da se zakupnina uglavnom ugovara u neto iznosu, potrebno je preračunati neto na bruto iznos, uz primenu koeficijenta od 1,176470588. Od tako dobijene bruto vrednosti odbija se 25% normiranih troškova i dobija se osnovica. Množenjem iznosa osnovice stopom od 20% izračunava se porez na prihode od kapitala po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup.

Nadležni poreski organ, ukoliko proceni da je u cilju umanjenja poreske obaveze iskazana nerealno mala zakupnina, paušalno će odrediti novu osnovicu u skladu sa uslovima na tržištu.

Pročitajte još:

Predračun, račun i avansni račun

Plaćanja u gotovom novcu od strane pravnih lica i preduzetnika

Obračun socijalnih doprinosa za osnivače