Plaćanja među pravnim i fizičkim licima uređena su kroz dva sistemska zakona. Zakon o platnom prometu reguliše platni promet u dinarima, dok platni promet u stranoj valuti reguliše Zakon o deviznom poslovanju.

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužni su da za plaćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko tog računa, u skladu sa Zakonom o platnom prometu i ugovorom o otvaranju i vođenju tog računa zaključenim s bankom. Pravna i fizička lica mogu imati više od jednog računa u jednoj banci i račune u više banaka.

Iako je zamišljeno da se platni promet među privrednim subjektima odvija pre svega bezgotovinski, posebnim pravilnikom definisani su uslovi i načini plaćanja u gotovom novcu u dinarima. Pravilnik se odnosi na pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnosti.

Prema ovom pravilniku, pravna i fizička lica mogu bez ograničenja plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

Napominjemo da raspolaganje novcem bez ograničenja ne znači bez osnova.

Plaćanja i isplate vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja. Dakle, lice mora da ima valjan osnov za vršenje isplate ili uplate u gotovom novcu, kao što su razne vrste ugovora, odluka, rešenja, računa itd. Ukoliko iznos za uplatu ili isplatu prelazi 150.000,00 dinara dnevno, ova dokumentacija podnosi se banci na uvid u originalu.

Sav primljen gotov novac po bilo kom osnovu pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost moraju uplatiti na svoj tekući račun u roku od 7 dana. Sa druge strane, gotov novac isplaćen sa tekućeg računa namenjen potrošnji u skladu sa nekim od pobrojanih dokumenata može se u neograničenom vremenskom periodu i neograničenom iznosu držati u blagajni.

Dakle, pravna lica mogu gotovim novcem koji je isplaćen sa njihovog tekućeg računa na osnovu validne dokumentacije, vršiti isplatu neto zarada, zakupnine zakupodavcu, plaćanje sitnih računa i slično.

Gotov novac primljen po osnovu depozita, dnevnih pazara i iz drugih izvora mora se uplatiti na tekući račun u roku od 7 dana.

Sve gotovinske isplate i uplate prate se kroz dnevnik blagajne. Na bazi blagajničke evidencije, knjigovođa sprovodi potrebna knjiženja.

Savetujemo da se konsultujete sa svojim knjigovođom ili pravnikom kada planirate da izvršite neku gotovinsku transakciju, kako biste proverili da li je ona u skladu sa zakonom i ukoliko jeste, kakve poreske obaveze proizvodi.

Na primer, danom isplate zakupnine zakupodavcu, zakupac nepokretnosti je dužan da plati porez na zakupninu. Ukoliko na vreme najavite svom knjigovođi nameru da izvršiti ovo plaćanje, on će obračunati porez, a Vi ćete biti u mogućnosti da izmirite svoju obavezu u roku – istog dana kada plaćate zakupninu zakupodavcu.

U suprotnom, ukoliko knjigovođa nije upoznat sa Vašim akcijama, neće biti u prilici da Vas upozori, a Vi se možete naći u poreskom prekršaju zbog neizmirenih ili neblagovremeno izmirenih poreskih obaveza, pa pored zatezne kamate možete platiti i kaznu.

Za kraj podvlačimo da osnivači  – članovi pravnih lica ne mogu bez osnova raspolagati imovinom preduzeća kao da je njihova lična, u šta spada i podizanje gotovog novca sa tekućeg računa u neposlovne svrhe odnosno za potrebe lične potrošnje. Svako podizanje gotovine mora biti pravno osnovano i valjano dokumentovano, uz izmirenje poreskih obaveza koje proizvodi.