Upwork je online platforma za „spajanje“ lica koja poseduju određena znanja i veštine sa onima kojima je takva ekspertiza potrebna. Na strani tražnje javljaju se fizička i pravna lica – klijenti, a na strani ponude po pravilu fizička lica koja za vašu firmu mogu obaviti različite poslove. Oni se nisu registrovali za obavljanje delatnosti, već nastupaju na tržištu kao honorarci – freelanceri.

Klijenti na platformi oglašavaju ponude za posao, na koje se honorarci prijavljuju. Nakon obavljenog posla, klijent na platformi može da generiše fakturu po kojoj vrši plaćanje.

Obično tek kada dođe do momenta plaćanja usluga, firme se zapitaju – da li sam dužan da platim porez po osnovu ove isplate?

Odgovor na pitanje leži u objašnjenju ko nam ustvari pruža uslugu – platforma ili fizičko lice. Zašto je to važno? Jednostavno, jedan set poreza se plaća ako smo „nabavili“ uslugu od stranog pravnog lica. Ukoliko nam je uslugu pružilo domaće ili strano fizičko lice, naše obaveze su potpuno drugačije.

Dakle, da bismo odredili svoju poresku obavezu, moramo prvo da odgovorimo na ovo pitanje.

Odgovor ćemo pronaći na samoj platformi, u okviru Uslova korišćenja. Jedan deo citiramo u nastavku:

 

„Upwork merely makes the Site and Site Services available to enable Freelancers and Clients to find and transact directly with each other. Upwork does not introduce Freelancers to Clients, find Projects for Freelancers, or find Freelancers for Clients. Through the Site and Site Services, Freelancers may be notified of Clients that may be seeking the services they offer, and Clients may be notified of Freelancers that may offer the services they seek; at all times, however, Users are responsible for evaluating and determining the suitability of any Project, Client or Freelancer on their own. If Users decide to enter into a Service Contract, the Service Contract is directly between the Users and Upwork is not a party to that Service Contract.
You acknowledge, agree, and understand that Upwork is not a party to the relationship or any dealings between Client and Freelancer.“
Iz citiranog je jasno da Upwork nastupa kao posrednik. Ugovor zaključuju naručilac (vaša firma) i izvršilac posla (freelancer). Upwork, kao posrednik, naplaćuje posredničku proviziju, ali i naknadu za obavljeni posao u ime freelancera. Zbog toga ćete od platforme dobiti jedan račun, na ime naknade za obavljeni posao, ali i naknade (fee) ako je platforma naplaćuje od vas.
Međutim, poreski tretman zavisi od toga ko je pružalac usluga, a ne kome ste uslugu platili.
Prema tome, ukoliko ste na Upwork-u odabrali osobu koja se nije registrovala kao preduzetnik ili privredno društvo, možete imati poreske obaveze u zavisnosi od toga da li se radi o osobi iz Srbije ili strane zamlje.
Angažovanje honorarca koji je rezident Srbije (živi i radi u Srbiji, ili ako često putuje, boravi u Srbiji barem 180 dana godišnje) ima poreski tretman ugovora o delu. Prilikom isplate naknade honorarcu preko Upworka, dužni ste da obračunate i platite porez na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Kako se obračunavaju poreske obaveze prema ugovoru o delu pogledajte ovde.
Angažovanje honorarca koji je rezident strane zemlje može vam proizvesti poreske obaveze. A da li će, zavisi od više faktora. Možemo reći da je svaki slučaj priča za sebe, i da ga treba detaljno analizirati. Važno je koju vrstu posla – usluge pruža freelancer, da li sa stranom zemljom čiji je freelancer rezident imamo međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni soprazum. U većini slučajeva, isplata neće biti oporezovana. Koje sve obaveze mogu nastati angažovanjem konsultant iz inostranstva možete pročitati ovde.
Savetujemo vam da se za svaki slučaj pojedinačno konsultujete sa knjigovođom pre isplate naknade, a nakon što prikupite dovoljno podataka o honorarcu koji će obaviti naručeni posao.
Jedan broj firmi (pogrešno) smatra da ih angažovanje honoraraca preko Upworka štiti od plaćanja poreza u Srbiji. Ovom uverenju doprinose odredbe ugovora i korisničkih uslova na platformi u kojima se navodi da je isključivo freelancer odgovoran za poreske obaveze koje proisteknu iz njegovog angažovanja preko platforme.
Međutim, podsećamo da odredbe ugovora (pa ni odredbe koje se nalaze u Upwork korisničkom ugovoru) ne mogu biti pravno jače od zakona.
Ukoliko je zakonom predviđeno plaćanje poreza na dohodak i socijalnih doprinosa po odbitku, kao što je to slučaj kada su i klijent i freelancer iz Srbije, ove obaveze ne mogu se preneti na primaoca prihoda – honorarca.