U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen plaćanja poreza prilikom isplate naknade za usluge koju im je pružilo neko strano lice ili firma.

Ukoliko ste angažovali strano lice za pružanje usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora, prevodioca morate voditi računa o poreskom tretmanu ovog posla.

U zavisnosti od toga da li vam uslugu pruža pravno ili fizičko lice, mogu se javiti različite poreske obaveze.

Oporezivanje će zavisiti od zemlje rezidentnosti vašeg partnera – isporučioca usluge, vrste usluge (da li se može smatrati da je usluga pružena ili se koristi na teritoriji Republike Srbije) i činjenice da li je strani partner pravno ili fizičko lice.

Ukoliko je strani partner registrovan kao pravno lice, moguće je da ćete prilikom plaćanja usluge morati da obračunate i platite porez po odbitku po stopi od 20%. Ukoliko sa zemljom u kojoj je vaš partner registrovan Republika Srbija ima potpisan međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, uz posedovanje uredne dokumentacije (potvrda o rezidentnosti), možete se osloboditi obaveze plaćanja ovog poreza.

U slučaju da je vaš partner fizičko lice ili preduzetnik, promet između vas nije predmet poreza po odbitku o kojem smo govorili, ali može biti predmet poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U svakom konkretnom slučaju, treba proveriti da li je firma koja plaća inostranu uslugu dužna da obračuna i plati porez i doprinose strancu ili ne.

Nakon nedavnih izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost, mesto prometa usluga koje pruža strano lice domaćem licu a koje su o svojoj prirodi usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku je Republika Srbija. To znači da je za promet nastao između stranog lica koje pruža uslugu i domaćeg lica koje ovu uslugu plaća obveznik PDV-a domaće lice. Ono je dužno da izvrši interni obračun PDV-a, a u određenih slučajevima, ostvaruje i pravo na odbitak u istom iznosu.

Ovu obavezu imaju i firme koje nisu obveznici PDV-a.

S obzirom na kompleksnost ove materije, i činjenicu da je ova oblast uređena ne samo domaćim zakonima već i odredbama međunarodnih ugovora, privredni subjekti treba da posvete posebnu pažnju prilikom prikupljanja informacija i određivanja poreskog tretmana naknada za usluge.