Ministarstvo finansija izdalo je Mišljenje br. 011-00-490/2022-04 od 16.09.2022. godine u kojem je potvrdilo pravo poslodavca da koristi olakšicu po članu 21v za zaposlene koji su, pre zasnivanja radnog odnosa, proveli 6 odnosno 3 meseca na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje („na birou“), ako su tokom istog perioda bili angažovani po osnovu ugovora o delu od strane drugog poslodavca. Drugim rečima, to što je novozaposleni, u periodu od 6 odnosno 3 meseca dok je bio „na birou“ bio angažovan po osnovu ugovora o delu, od strane drugog poslodavca, nije smetnja za ostvarivanje pomenute olakšice.

U nastavku citiramo navedeno Mišljenje:

„Povodom vašeg zahteva za mišljenje u vezi sa ostvarivanjem prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja novozaposlenog lica, sa stanovišta poreza na dohodak građana dajemo odgovor:

Prema navodima u dopisu, privredno društvo (pravno lice) je zasnovalo radni odnos sa licima koja su, pre zasnivanja radnog odnosa, bila prijavljena kao nezaposlena kod Nacionalne službe za zapošljavanje u neprekidnom trajanju od šest meseci, s tim da su tokom tog perioda bila radno angažovana po osnovu ugovora o delu zaključenim sa drugim poslodavcima. Ističe se da navedena lica imaju uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u neprekidnom trajanju od šest meseci.

Odredbom člana 21v stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, . . . i 118/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca (član 21v stav 2. Zakona).

Odredbom člana 5. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, . . ., 113/17 i 95/18 – dr. zakon) propisano je da zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca.

Poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. stav 2. Zakona o radu).

Odredbom člana 30. stav 1. Zakona o radu propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu.

Poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla (član 199. stav 1. Zakona o radu).

Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, . . . i 49/21), nezaposleni, u smislu ovog zakona, jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.

Poslove zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i drugih prava u skladu sa zakonom i vođenje evidencija u oblasti zapošljavanja obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje (član 8. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti).

Evidencija o licu koje traži zaposlenje počinje da se vodi danom prijavljivanja Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a prestaje kada nastupi neki od osnova za brisanje iz evidencije, odnosno za prestanak vođenja evidencije, u skladu sa zakonom (član 86. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti).

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. tačka 8) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, nezaposleni se briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno ako obavlja rad bez zaključenog ugovora o radu ili ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa.

Prema članu 28. Pravilnika o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja („Službeni glasnik RS“, br. 15/10, 7/19 i 51/19), o podacima u vezi evidencija koje vodi Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje uverenje.

Imajući u vidu navedeno, poslodavac koji zaposli novo lice može da ostvari pravo na poresku olakšicu iz člana 21v Zakona, u slučaju kada zaključi ugovor o radu sa licem koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Shodno tome, poslodavac koji zaključi ugovor o radu sa fizičkim licem koje je kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno u propisanom periodu (najmanje šest, odnosno tri meseca), što se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno uverenja koje izdaje u vezi sa tom evidencijom saglasno propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, po našem mišljenju može da koristi poresku olakšicu za to novozaposleno lice saglasno članu 21v Zakona. Okolnost da je to lice tokom navedenog perioda bilo radno angažovano kod drugog poslodavca po osnovu ugovora o delu nije od značaja za korišćenje poreske olakšice ukoliko ono zadržava status nezaposlenog lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje saglasno propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.