Sa punim funkcionisanje sistema objedinjenje naplate poreza preko portala Poreske uprave ePorezi, preko koga se elektronski predaju poreske prijave PPP-PD ispunjeni su svi uslovi za ukidanje obaveze predaje poreske prijave PPP.

Naime, svi potrebni podaci na godišnjem nivou za 2015. godinu dostupni su Poreskoj upravi na bazi pomenutih prijava, te se potrebna knjiženja mogu sprovesti i bez predaje obrasca PPP za 2015. godinu u januaru 2016. godine.

Član 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je pravni osnov za ovu izmnu, a poreska prijava ne dostavlja se počevši od prijave za 2015. godinu pa nadalje.