Preduzetnička radnja može se ugasiti odlukom preduzetnika – odjavom ili po sili zakona.

Postupak zatvaranja preduzetničke radnje odjavom obavlja se u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

Da bi preduzetnička radnja mogla da se zatvori, neophodno je izmiriti sve dugove za poreze i doprinose. Da biste ovo učinili treba da odete kod Vašeg referenta u Poreskoj upravi koji će Vam dati informacije o Vašem tačnom dugovanju na taj dan (ukoliko postoji). Od referenta ćete dobiti i instukciju za plaćanje (broj računa i poziva na broj na koji plaćate svoj dug).

Najbolje je da dug izmirite istog dana. Ukoliko to ne učinite, a imate neke dospele obaveze na koje Poreska uprava obračunava kamatu na neblagovremeno plaćene javne prihode, Vaš dug će već sutradan biti veći, pa ga neće izmiriti ako uplatite iznos koji Vam je saopštio referent. Naime, Vaša obaveza će sutradan biti veća za nekoliko dinara, pa ćete ponovo imati dug za poreze i doprinose, koji će kočiti sledeći korak – a to je dobijanje uverenja od Poreske uprave da ne dugujete poreze i doprinose.

Dakle, kada uplatite dug na način kako Vam je referent naložio, sa dokazom o uplati dolazite kod svog referenta koji Vam izdaje uverenje da ne dugujete poreze i doprinose. Taksa za izdavanje uverenja je oko 500 dinara.

Uverenje koje Vam je izdala Poreska uprava, popunjenu registracionu prijavu o brisanju radnje i dokaz da ste uplatili propisanu taksu (trenutno važeći iznos je 1.200,00 dinara) treba da dostavite Agenciji za privredne registre u što kraćem roku. Ukoliko se odlučite da lično odnesete dokumentaciju u APR imate za to 4-5 dana vremena, a ukoliko se odlučite da dokumentaciju pošaljete poštom, treba to da uradite istog ili narednog dana od datuma koji se nalazi na uverenju. Naime, uverenje treba da bude staro najviše 5 dana od dana prijema od strane APR-a. Kao datum prijema uzima se dan kada je pošiljka prispela u APR. Ako pretpostavimo da pošiljke putuju 2-3 radna dana, jasno je da dokumentaciju treba pripremiti i poslati najkasnije sutradan od dobijanja uverenja iz Poreske uprave. Ukoliko uverenje bude starije od 5 dana po prijemu u APR, Registrtor će odbiti zahtev za brisanje preduzetnika iz registra, što će Vas vratiti na početak postupka.

Nakon uredno podnetog zahteva za brisanje, Registrator će u roku od nedelju dana doneti Rešenje o brisanju preduzetnika.

Preduzetnici su dužni da APR-u dostave vanredne finansijske izveštaje nakon okončanja postupka brisanja radnje. Finansijski izveštaji izrađuju se na dan koji prethodi danu donošenja Rešenja o brisanju koje donosi Registrator APR-a. Ovako izrađene finansijske izveštaje, preduzetnik dostavlja u roku od 60 dana od dana sastavljanja.