U pravnim poslovima koji se tiču njenog održavanja i korišćenja, stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica. Kao takvom, stambenom zgradom upravlja skupština stanara stambene zgrade, koju čine svi vlasnici stanova i posebnih delova zgrade (garaža, lokala itd.). Delovi zgrade (ulazi) koji imaju manje od deset stambenih jedinica umesto skupštine formiraju savet zgrade, na koji se primenjuju potpuno iste odredbe zakona koje važe i za skupštine stanara.

Skupština zgrade kao pravno lice podleže registraciji u opštini na čijoj se teritoriji nalazi. Nakon registracije, skupština dobija matični broj i PIB (poreski identifikacioni broj), izrađuje pečat i otvara račun u banci.

Skupština zgrade obavlja sledeće poslove:
1) donosi program održavanja zgrade;
2) odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;
3) donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;
4) usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade;
5) utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;
6) određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;
7) odlučuje o osiguranju zgrade;
8) uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;
9) odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i
upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.

Pod radovima na održavanju zgrade podrazumevaju se investiciono i tekuće održavanje.

Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno ucešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema stvarno učinjenim troškovima.  Na ime troškova održavanja za radove tekućeg održavanja, vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade plaćaju mesečno za tekući mesec iznos u visini i u rokovima koje odredi skupština zgrade, na račun zgrade.

Ukoliko ostvaruje prihode prodajom proizvoda i usluga na tržištu, stambena zgrada je obveznik poreza na dobit pravnih lica. Prihode od prodaje na tržištu zgrada može da ostvari izdavanjem u zakup poslovnog ili magacinskog prostora pravnim i fizičkim licima, izdavanjem dela krovne konstrukcije firmama koje na njima postavljaju različite predajnike, izdavanjem oglasnog prostora u hodnicima ulaza ili u liftu i slično. U svim ovim slučajevima, skupština stanara je obavezna da sačini poreski bilans i poresku prijavu i da je o roku preda jedinici poreske uprave na čijoj se teritoriji nalazi.

Sa aspekta Zakona o računovodstvu i reviziji, kućni saveti se svrstavaju u ostala pravna lica. Knjigovodstvo kućnih saveta u svemu se vodi na isti način kao i knjigovodstvo privrednih društava. Evidentiranje svih nastalih poslovnih promena, izradu završnog računa i poreskog bilansa i poreske prijave, uz potrebne konsultacije, skupštinama stanara treba da obezbede knjigovodstvene agencije sa kojima sarađuju.