Poslovi tekućeg održavanja zgrade su:

1) redovno servisiranje liftova;

2) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.

3) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;

4) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. Instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;

5) čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;

6) popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

7) krečenje zajedničkih prostorija u zgradi;

8 farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

9) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr)

10) čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično;

11) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Skupština zgrade, saglasnošću članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju popravke ili zamenu:

1) krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;

2) krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođija i terasa i dr.);

3) lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;

4) oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;

5) horizontalne i vertikalne hidrolizolacije;

6) vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi;

7) ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;

8 elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormana;

9) instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena instalacija za gas; 10) pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);

11) hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;

12) dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođijama i drugim zajedničkim delovima zgrade;

13) kanala za smeće u zgradi;

14) dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;

15) drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;

16) oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora i vlage;

17) instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;

18) gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;

19) hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;

20) instalacije i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi; 21) protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

22) kazana za čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade;

23) sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

24) uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade može doneti odluku o izvođenju radova na sanaciji ravnog krova odnosno krovne konstrukcije kojom se, saglasno propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata, može izgraditi, odnosno adaptirati novi stan.

Vlasnici stanova odnosno posebnih delova zgrade imaju pravo prvenstva kod izvođenja radova na adaptaciji ravnog krova, tek ukoliko niko od njih nije zainteresovan, skupština može ovlastiti treće lice.

Investitor radova na adaptaciji ravnog krova i stambena zgrada svoje međusobne odnose uređuju ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi i overava u sudu.