Sistem naplate kao sistem obračuna PDV-a

od strane | nov 16, 2012 | PDV | 0 Komentara

Sistem obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji uveden je fiskalnom reformom izvršenom u oktobru 2012. godine  a predviđeno je da njegova primene počne 1. januara 2013. godine. Ova novina uvodi se kao mogućnost a ne kao obaveza, i to za određene kategorije poreskih obveznika. 

Da bi „ušao“ u sistem naplate, obveznik PDV-a treba da podnese zahtev poreskom organu, na osnovu koga mu isti odobrava primenu sistema naplate, uz ispunjenje određenih uslova. Sistem naplate primenjuje se prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kome je poreski obveznik primio potvrdu poreskog organa. „Jednostavno“ rečeno, ukoliko obveznik primi potvrdu kojom mu se odobrava primena sistema naplate u februaru, a njegov poreski period je tromesečje (jan, feb i mart) onda je prvi naredni poreski period april. Za april mesec poreska prijava podnosi se u maju 2013. i to bi u našem primeru bila prva poreska prijava u kojoj bi se PDV obračunavao po naplaćenoj realizaciji.

Pre svega, sistem naplate namenjen je isključivo poreskim obveznicima čiji ukupan promet u poslednjih 12 meseci nije bio veći od 50.000.000,00 dinara. Ne može se primenjivati kod prometa objekata, ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata i vlasničkih udela nad njima, prenosa celokupne ili dela imovine za koji postoji obaveza plaćanja PDV-a, prometa dobara i usluga za koje je obveznik PDV-a primalac dobara i usluga kao poreski dužnik (promet sekundarnih sirovina, promet od izvođača ka investitoru u građevinarstvu), promet dobara i usluga između povezanih lica i promet dobara i usluga u skladu sa članom 35 i 36 Zakona o PDV-u.

Poreski obveznik kome je odobrena primena sistema naplate obračunava PDV za izvršeni promet i izdaje račun u kome iskazuje obračunati PDV regularno. Razlika je u tome što obavezu za PDV plaća u poreskom periodu (mesecu ili tromesečju) u kome je izvršio naplatu po izdatom računu. Poreski obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako, pored svih opštih uslova definisanih zakonom, je prethodnom učesniku u prometu platio obavezu po predmetnom računu.

Plaćanje poreske obaveze može se „odložiti“ najduže 6 meseci. Odnosno, ukoliko poreski obveznik ne naplati potraživanje za promet za koji je obračunao PDV-a u roku od 6 meseci od dana kada je promet izvršen, dužan je da izmiri poresku obavezu u poreskom periodu u kome ističe definisani rok od 6 meseci.  S druge strane, obveznici ne mogu koristiti prethodni PDV-a kao odbitni dok god ne izmire dugovanja po osnovu prometa, dakle ne postoji rok čijim protokom se priznaje prethodni PDV i ako se ne izvrši plaćenje, kao što je to slučaj sa potraživanjima.

Ukoliko se odluči za obračun PDV-a na naplaćena potraživanje, poreski obveznik će biti mesečni obaveznik PDV-a, iako ga visina ukupnog prometa klasifikuje kao tromesečnog obveznika. Rok za podnošenje poreske prijave od 1. januara 2013. za ove obveznike je 15. u mesecu za prethodni mesec, a za kvartalne obveznik 20. u mesecu za prethodni mesec.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *