U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne naplate, nastaju i troškovi naplate poreza koje obveznik mora da izmiri.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administarciji je propisan redosled namirenja ovih obaveza po uplati obveznika.

Redosled namirenja u slučaju kada pored glavne obaveze poreski obveznik duguje i sporedne poreske obaveze se menjao tokom vremena.

Za uplate javnih prihoda do 31.decembra 2014. godine poreska obveza se namiruje po sledećem redosledu:

  • iznos glavne poreske obaveze
  • kamata
  • troskovi naplate

Za uplate javnih prihoda od 01.januara 2015 godine pa do 31.decembra 2015 godine poreska obaveza se namiruje po sledećem redosledu:

  • troškovi naplate
  • kamata
  • iznos glavnog duga

Za uplate javnih prihoda od 01.januara 2016 godine poreska obaveza se ponovo namiruje po starom redosledu:

  • iznos glavnog poreskog duga
  • kamata
  • troškovi naplate

Prikazani redosledi namirenja primenjuju se u zavisnosti od toga kada je izvršeno plaćanje poreske obveze , nezavisno od toga kada je nastala poreska obaveza.

U periodu od 01.01.2015. – 31.12.2015. godine važeći redosled namirenja dovodio je do toga da obveznicima koji ne izmire dug u celosti, već delimično, preostane deo glavnice na koji se obračunava kamata sve do izmirenja celokupnog duga. Izmenama koje su stupile na snagu 01.01.2016. godine ova situacija promenjena je u koristi poreskih obveznika. Iz uplate se prvo namiruje glavnica duga, te ukoliko je ona u celini pokrivena uplatom, kamata prestaje da se uvećava danom uplate.