Radovi koje izvođač fakturiše investitoru oslobođeni PDV-a

od strane | jan 26, 2013 | Građevinarstvo, PDV, Racunovodstvo | 24 Komentari

Ovaj tekst govori o odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje su važile do 15.10.2015. godine.

O trenutno aktuelnim odredbama čitajte ovde.

Izmenama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. januara 2013. godine između ostalog je predviđeno da izvođač radova u situacijama (periodičnim računima) koje ispostavlja direktno investitoru  ne obračunava PDV, shodno članu 10. stav 2. tačka 3. Zakona. Za ovu olakšicu potrebno je da bude ispunjeno nekoliko uslova.

Izvođač i investitor treba da budu u sistemu PDV-a.

Izvođač fakturiše direktno investitoru.

Zakon o PDV poziva se na definiciju investitora koja je data u Zakonu o planiranju i izgradnji. Iz ove definicije proizilaze još dva preduslova za korišćenje olakšice.

Investitor je lice:

1. za koga se gradi objekat, i

2. na koje glasi građevinska dozvola.

Ministarstvo finansija 18. januara 2013. god izdalo je mišljenje o tome ko se smatra izvođačem radova. Relevantni članak pogledajte ovde. Faktički, predmetno mišljenje je pojasnilo da pravo na oslobođanje imaju izvođači koji se u praksi nazivaju glavnim izvođačima, a ne i ostali izvođači radova.

Shodno ovim odredbama, možemo zaključiti da se investitor u smislu Zakona o PDV  javlja samo u poslovima koji se tiču izgradnje novih objekata za koje je potrebno pribaviti dozvolu za gradnju. U slučaju kada izvođač radova fakturiše radove na izgradnji novog objekta licu koje ima građevinsku dozvolu, on ne obračunava PDV na fakturisane radove. U situaciji  (računu) izvođač radova navodi da je promet oslobođen obaveze obračuna PDV-a prema članu 10. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

Možemo zaključiti da izvođač radova ima obavezu da i dalje obračunava PDV kada fakturiše radove investitorima – fizičkim licima koja se nisu registrovala u sistem PDV, kao i slučaju radova na rekonstrukciji ili adaptaciji postojećih objekata. PDV se obračunava i za sve druge radove za koje nije potrebna građevinska dozvola, odnosno ne predstavljaju radove na izgradnji novog objekta.

Ova odredba ne odnosi se na fakturisanje od podizvođača izvođaču, pa se na ovaj promet obračunava PDV.

Izvođač radova zadržava pravo da koristi kao odbitni PDV iz računa za nabavku materijala i usluga na izradi učinaka (usluge podizvođača).

Sve ovo navodi na zaključak da će građevinske firme koje se pretežno bave izgradnjom objekata i ispunjavaju uslove da koriste „olakšicu“ iz navedenog stava Zakona biti u pretplati za PDV. Naime, one neće iskazivati PDV u izlaznim računima, a PDV iz ulaznih koristiće kao odbitni (kada za to ostvaruju pravo). Njihova obaveza za PDV na kraju meseca vrlo izvesno biće negativna i po tom osnovu moći će da traže povraćaj za više plaćeni PDV od države.

Zakonom je propisan rok od 45 dana za Poresku upravu da izvrši povraćaj više plaćenog poreza na zahtev poreskog obveznika. Ukoliko ne ispuni ovu obavezu o roku, u korist obveznika počinje da teče kamata.

Međutim, iako je ova mera uvrštena u Zakon uz objašnjenje da treba da pomogne likvidnost građevinske industrije, smatramo da će njeni efekti zavisiti od opredeljenja države da ispunjava obaveze povraćaja poreza. Ukoliko ovo ne bude slučaj, izvođači radova biće u nepovoljnom položaju. Pre 1.1.2013. godine izvođači su mogli da PDV plaćen kroz ulazne račune za materijal i usluge naplate kroz fakture koje ispostavljaju investitorima i da zatim izmire obavezu prema državi. Sada, izvođač nema od koga da naplati PDV koji plaća u ulaznim računima. Ukoliko država ne bude redovno vršila povraćaj PDV-a izvođačima, ulazni PDV postaje trošak koji snose izvođači.

Pogledajte ostale tekstove koji se odnose na građevinarstvo…

24 Komentari

 1. mirjana sklabinski

  postovani
  zanima me da li kao glavni izvodjac na odredjenom delu radova (na primer ako radim samo hidroizolaterske ili armiracke radove) na novom objektu obracunavam ili ne pdv po privremenim situacijama.
  unapred hvala

  Odgovori
 2. Stojanović

  Poštovani,
  da li bi mogli da mi pomognete da rešim ovu zamršenu situaciju: rađeno je na objektu 2012. i privremene situacije su iz tog perioda, sada treba da odradimo okončanu u februaru 2013. Da li okončana situacija ide sa ili bez PDV-a, u ugovoru iz 2012.stoji da investitor na ugovorenu cenu plaća pripadajući PDV. Hvala unapred

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Situacija u građevinarstvu sa spekta Zakona o PDV-u smatra se ispravom o nezavisnim (samostalnim) prometu. Drugim rečima, svaka situacija je dokaz o učinjenom prometu, pa se na nju primenjuju propisi koji su važili na dan overe situacije.

   U Vašem slučaju, to znači da ne treba da vršite korekcije što se tiče PDV u situacijama koje su izdate u 2012. godini, a u februarskoj situaciji iskazujete neto iznos, bez PDV-a, u delu gde navodite razliku za plaćanje po konačnoj situaciji, jer je promet iskazan po ovoj situaciji (fakturisan u febuaru 2013. god) oslobođen po tački 10.2.3. Zakona.

   A sve ovo u slučaju da imate pravo na oslobođenje, u skladu sa novim Mišljenjem ministarstva finansija od 18. januara 2013. god, kojim je pojašnjeno ko se sve smatra izvođačem i investitorom.

   Tako su kumulativni uslovi sledeći:
   1. Da fakturišete direktno investitoru koji je kao i Vi u sistemu PDV-a, ili je državni organ
   2. Da su predmet fakturisanja radovi na izgradnji novog objekta (nije u pitanju rekonstrukcija, adaptacija i sl.) i da investitor poseduje građevinsku dozvolu (za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola izvođač je u obavezi da obračuna PDV)
   3. Da je ime Vaše firme kao izvođača radova ispisano na tabli koja je istaknuta na gradilištu, da ste kao izvođač radova potpisali glavni projekat i odredili odgovornog izvođača radova (Mišljenje ministarstva finansija od 18. januara 2013. god šta se smatra izvođačem radova – odredbe Zakona o planiranju i izgradnji)

   Odgovori
 3. Marko

  Da li možete da objasnite na koji način investitor treba da popuni poresku prijavU PPPDV. Gde se unosi PDV izvođača radova? Jel u kolonu vezanu za izlazni PDV koja se onda poništava sa iznosom u koloni ulaznog PDVa?

  Odgovori
 4. Димитрије Радуловић

  Da li se izvođač za izradu Glavnog projekta, za potrebe izgradnje objekta za koji će se obezbediti građevinska dozvola, obračunava investitoru PDV.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Molim Vas da pojasnite pitanje – Vi izradjujete glavni projekat pa pitate da li se na tu uslugu obracunava PDV?

   Odgovori
   • Димитрије Радуловић

    Исто лице ће израдити Главни пројекат (на основу којег ће се исходовати грађевинска дозвола) и исто то лице ће бити и извођач радова. Да ли се на рачуну за израду Главног пројекта обрачунава ПДВ. Израда Главног пројекта по ЗЈН јесте извођење радова.

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Na usluge izrade glavnog projekta ne primenjuje se odredba člana 10. stav 2. tačka 3, prema našem mišljenju, a na osnovu objašnjenja koje je dalo Ministarstvo finansija.

     Odgovori
 5. Marko Petrovic

  Postovani,

  Da li mozete da mi date odgovor na pitanje:
  da li glavni izvodjac radova, koji je upisan u prijavi radova, ima izbor da li da na privremenoj situaciji iskazuje PDV ili ne?
  Odnosno, da li je obavezan da izdaje privremene situacije bez PDVa?
  I ako moze da iskazuje PDV na privremenim situacijama, da li je to ulazni PDV za investitora?

  Srdacan pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovani,

   Ukoliko poreski obveznik iskaze na racunu PDV za koji je imao pravo odbitka, mora taj PDV i da plati, a primalac racuna (investitor) NEMA PRAVO da PDV iz racuna koristi kao odbitni.

   Odgovori
   • Marko Petrovic

    To znaci da glavni izvodjac i dalje MOZE da izdaje privremene situacije sa iskazanim PDVom, iako je stupio na snagu zakon koji kaze da se na privremenim situacijama ne iskazuje PDV, shodno clanu 10. stav 2. tacka 3 Zakona o PDV?

    Odgovori
 6. Tanja Zinaic

  Poštovani
  Da li možete da mi odgovorite na pitanje
  Osnivač na koga glasi odobrenje za izgradnju kao nenovčani ulog unosi započeti građevisnki objekat u zavisno preduzeće.
  Zavisno preduzeće nastavlja izgradnju objekta, angažuje izvođača od koga prima privremene situacije sa iskazanim PDV.Na građevinskoj tabli kao investitor deklarisano je zavisno pravno lice koje daqe finansira izgradnju objekta.
  Ko je investitor osnivač na koga glasni odobrenje ili zavisno preduzeće na koga je osnivač preno sva prava raspolaganja po osnovu nenovčanog uloga u to pravno lice?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, investitor je lice na koje glasi građevinska dozvola. Da li se u opisanom slučaju zavisno pravno lice može smatrati investitorom, ili, suprotno tome, ovo ulaganje čak može da se tretira kao prvi promet nepokretnosti, najbolje bi bilo da pitate nadležne institucije.

   Odgovori
 7. karolina laketic

  Postovani,
  Kada je u pitanju gradjevinska delatnost, i sve tri firme su u sistemu PDV-a, novi objekat je u pitanju sa gradjevinskom dozvolom – nasa firma je sa investitorom zakljucila ugovor o inzenjeringu gde mi angazujemo podizvodjace, pitanje je da li investitoru fakturisemo sa iskazanim PDV-om ili ne .

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ukoliko ispunjavate sve uslove koji su navedi Zakonom i podzakonskim aktima, možete korisiti olakšicu iz člna 10.2.3 Zakona o PDV-u. S obzirom da se radi o većem broju složenih uslova, potrebno je da ih pažljivo sagledate i proverite da li ih ispunjavate.
   Više o uslovima možete pročitati u sledećim tekstovima na našem sajtu:
   http://www.experta.rs/status-izvodaca-radova-u-svetlu-oslobodenja-od-pdv-obaveze/
   http://www.experta.rs/radovi-koje-izvodac-fakturise-investitoru-oslobodeni-pdv-a/

   Između ostalog, potrebno je da sa investitorom imate zaključen ugovor o izgradnji objekta, da posedujete lice koje će biti imenovano za odgovornog izvođača, da naziv Vaše firme bude istaknut na tabli itd.

   Tumačenje ove odredbe donelo je puno problema u praksi, pre svega zbog nejasne definicije izvođača radova i dodatnih uslova koji su prezentovani u mišljenjima Ministarstva finansija.

   Odgovori
   • Popadic Sanja

    Postovani
    Mi kao investitor imamo ugovor sa gradjevinskom firmom o inzinjeringu a oni sa podizvodjacem kada je u pitanju PDV mi kao investitori na poreskoj prijavi sami sebe zaduzujemo i razduzujemo.Firma sa kojom imamo ugovor o inzinjeringu treba da ispostavi racun na neto iznos a podizvodjacu plus PDV npr. oni nama racun na 100 dinara a podizvodjacu na osnovu njegovog racuna 120.Medjutim mi smo njima platili 120 ali kao neto,i oni prosledili podivodjacu 100 plus 20 .Pitanje je kada na osnovu ulaznih faktura podizvodjaca traze povrat PDV a,kako oni tvrde da je to njihovo i da je njih drzava stimulisala sta ce se desiti kada situacija bude okoncana ? Ko ce biti uskracen za tih 20% podizvodjac ?Upitanju je poslovni objekat u sopstvene svrhe.

    Odgovori
 8. Dajana Perovic

  Postovani,

  da li firma koja gradi mgacinske objekte na parceli uzetoj u zakup,na duze vreme,ima pravo na odbitak PDV-a,s tim da se zemlja vodi na fizicko lice,od koga je iznajmljeno?
  Unapred zahvalna,

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovana,

   Ne razumem na koji PDV mislite. Da li mislite na PDV iz racuna izvodjaca radova/racuna za materijal koji se ugradjuje u magacin?

   Odgovori
 9. Dino

  Poštovani,

  da li se mogu fakturisati dvije ili više privremenih situacija u istom (jednom) mjesecu ?

  Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Dino,

   Nisam iz građevinske struke, ali koliko znam, situacije se izdaju po fazama, pa samim tim ne vidim razlog zašto ne biste mogli da izdate više od jedne situacije mesečno, ukoliko u toku jednog meseca završite više od jedne faze. Dinamika fakturisanja zavisi od dinamike izvođenja radova odnosno ugovora koji ste sklopili sa naručiocem radova.
   Sa aspekta poreza, važno je da pravilno obračunate PDV i da račun izdate minimum jednom godišnje.

   Možda Zakon o planiranju i izgradnji sadrži neka ograničenja, ali to ne znam.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 10. Nevena

  Poštovani,
  imamo neke nedoumice vezane za obracun PDV-a prilikom fakturisanja gradjevinskih usluga sa materijalom koji ugradjujemo uz pruzanje tih usluga.
  Prvo, imamo problem jer do sada nismo radili fakturisanje usluga u oblasti gradjevinsarstva, a pogresno smo fakturisali gradjevinske usluge sa robom koju smo prodavali bez pdv-a uz vrsenje usluga, a trebali smo zaprimati ta dobra kao materijal pa ga rasknjizavati po nabavnoj vrednosti bez pdv-a? Da li kod prodaje tog materijala treba u sifru artikla materijala da izmenimo u programu da nam povlaci 6142- prihod od prodaje usluga ili da ostavimo konto 6040 – prihod od prodaje robe na domacem trzistu? Da li izlazna faktura u programu moze da izgleda tako da posebno navodimo materijal koji rasknjizavamo bez pdv-a i posebno usluga izvodjenja radova bez pdv-a?
  Drugo, kako da prefakturisemo kao podizvodjac usluge ugradnje stolarije bez pdv-a nasem kupcu koji je obveznik pdv-a?
  Zaprimamo te usluge na trosak pa prefakturisemo ili moramo navedeni materijal bez pdv-a takodje zaprimiti na materijal pa prefakturisati po istoj ceni?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Nevena,

   O tome kako da evidentirate promene i dokumentaciju u računovodstvenom programu morate se informisati kod distributera softvera.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 11. Marko

  Pozdrav, kupujem stan i nesto mi nije jasno, investitor koji ne napravio zgradu mi je na kraju rekao da je platio porez na dodatu vrednost, ja kupujem prvi put stan i mislio sam da imam neke olaksice time da imam pravo na povracaj pdv. Medjutim opet da kazem, zbunio sam se i uzeo da se raspitam. Da li moze investitor da plati pdv jer koliko znam kupac stana placa pdv? Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Marko,

   Investitor može da bude obavezan da na promet stana plati PDV. Ovaj PDV on naplaćuje od vas kao kupca nepokretnosti i uplaćuje ga državi.

   Ako ispunjavate uslove, možete povratiti PDV na kupovinu prvog stana.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *