Firmarina – lokalna komunalna taksa na isticanje firme na poslovnom prostoru – ko je plaća i kada?

Reformom parafiskalnog sistem 2012. godine, plaćanje većine lokalnih komunalnih taksi od strane privrede je ukinuto. Ipak, određeni broj malih i mikro privrednih subjekata dužan je da plaća lokalnu komunalnu taksu na isticanje firme na poslovnom prostoru (tkz...

Poslovno ime u PDV računu

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV ima pravo da PDV, koji mu je obračunat od strane dobavljača odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova: da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun...