Ministarstvo finansija u najnovijem biltenu izdalo je Mišljenje br. 011-00-705/2022-04 od 07.9.2022. god. u kojem je dato tumačenje da li se promet usluga iznajmljivanja kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocem odnosno promet usluga iznajmljivanja kamiona kipera sa radnikom, smatra prometom usluga iz oblasti građevinarstva.

Ministarstvo je potvrdilo da se iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocem smatra uslugama iz oblasti građevinarstva. Međutim, ovo ne važi za iznajmljivanje kamiona sa kiperom, prema tumačenju Ministarstva. Najvažniji deo citiramo u nastavku:

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20, u daljem tekstu: Zakon), za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1 . Zakona, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 i 59/22, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

U vezi sa navedenim, kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga iznajmljivanja kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocem, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV ˗ primalac usluga, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Međutim, prema našem mišljenju, promet usluga iznajmljivanja kamiona kipera sa radnikom, ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV ˗ pružalac usluga.“