Privremene i konačne situacije i PDV

od strane | nov 9, 2012 | Građevinarstvo, PDV | 15 Komentari

Privremena situacija predstavlja kumulativni pregled do sada izvedenih građevinskih radova na jednom projektu. Izdaje je izvođač radova. Lice koje vrši nadzor nad izvođenjem radova, nakon provere, overava građevinsku situaciju stavljanjem svog potpisa na dnu dokumenta. Ovim nadzorni organ potvrđuje da su radovi prikazani u privremenoj situaciji zaista i izvršeni. 

Sa aspekta Zakona o PDV-u važno je napomenuti da se privremena i konačna situacija izdaju nakon izvršenih radova. Dakle, privremena situacija nije dokument o avansu već o izvršenom (delimičnom) prometu.

Danom overe situacije od strane nadzora smatra se da je izvršen promet dobara odnosno usluga u ovlasti građevinarstva.

Ovo znači da i privremena i konačna situacija trebaa da budu osnov za izdavanje PDV računa, za izvođače koji su u sistemu PDV-a.

Međutim, iz praktičnih razloga, izvođači ugrađuju elemente PDV računa u samu situaciju (umesto 2 dokumenta izdaju samo 1). Ova praksa može biti problematična. U trenutku izdavanja, izvođač ne može znati datum overe situacije od strane nadzora. Kako je datum prometa isključivo datum overe situacije (koji u momentu njenog izdavanja nije poznat), šansa da se pogreši je značajna.

Iznosi u situacijama prikazuju se kumulativno. Svaka situacija prikazuje ukupnu vrednost radova izvedenih od početka projekta (kumulativnu vrednost) i razliku vrednosti između ukupno isporučenih radova do momenta izdavanja situacije i vrednosti prethodnih situacija (vrednost po toj situaciji). U svakoj situaciji iskazuje se i PDV za svaku stavku – PDV na ukupno izvedene radove, PDV na radove fakturisane po prethodnim situacijama i PDV na radove po poslednjoj situaciji.

Situacije se tokom trajanja radova, izdaju prema dinamici iz ugovora (mesečno, kvartalno, polugodišnje). Nakon završetka izgradnje izdaje se konačna situacija.

Ponavljamo, datumom prometa u građevinarstvu smatra se datum overe predmetne situacije, bilo privremene bilo konačne, od strane nadzora. Ukoliko ne postoji obaveza overe situacija, za datum prometa uzima se datum kada je situacija izdata. Ovo važi i za situacije izvođača i podizvođača radova.

Sa aspekta nedavne fiskalne reforme, a konkretno promene stopa PDV treba imati u vidu da se na promet primenjuje ona stopa PDV-a koja je važila na dan prometa koji se fakturiše. To znači da bi datum overe ili datum sa situacije određivao koja se stopa PDV-a primenjuje u konkretnom slučaju. S obzirom da se situacijom fakturiše delimično izvršena usluga, PDV se obračunava samo na razliku vrednosti po toj situaciji.

Dakle, ako je privremena situacija overena pre promene poreske stope (18% PDV) na taj promet obračunava se konačano PDV po stopi od 18%  i na njega se neće kasnije kroz naredne situacije obračunavati uvećani PDV po osnovu promene stope PDV na 20%. Na privremene i konačnu situaciju izdatu nakon 01.10.2012. godine primenjuje se stopa od 20%, a osnovicu čini razlika ukupno do tada izvedenih radova i vrednosti prikazanih u prethodnim situacijama. U osnovicu PDV na taj način u narednim situacijama ne ulaze radovi na koje je po prethodnim situacijama obračunat PDV, bilo po stopi od 18% ili 20%.

Pročitajte Objašnjenje Ministarstva finansija o promenama u obračunu PDV u građevinarstvu od 15.10.2015. godine ovde.

15 Komentari

 1. Radmila Kovacevic

  Šta se dešava sada kod investitora koji obračunava i plaća PDV po fakturama za privremene situacije? Da li investitor ima pravo na povraćaj tog PDV-a koji uplati direktno Budžetu umesto izvođaču radova, kao što je imao i do sada? Nema nigde objašnjenja kako će izgledati PPPDV prijava kod investitora.
  Hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,
   Napisaćemo uskoro detaljan tekst na ovu temu. Ukratko, investitor u internom obračunu prikazuje:

   1. prethodni porez na iznos koji mu je fakturisao glavni izvođeč
   2. na isti iznos obračunava „izlazni“ PDV
   3. obaveza investitora jednaka je nuli, jer to ostaje kada od izlaznog PDV-a oduzme prethodni tj odbitni PDV.

   Dakle, investitor je de fakto oslobođen obaveze plaćanja PDV, odnosno njegova obaveza će biti jednaka nuli za svaku fakturu koju primi od glavnog izvođača radova.

   Odgovori
 2. Milorad Knežević

  Na našoj zgradi izvedeni su radovi na fasadi,farbanje metalnih delova fasade.Izvodjač radova nam nije dostavio,uz fakturu,i specifikaciju izvedenih radova.Kako imamo niz primedbi na izvedene radove neznamo šta da radimo.
  Poseban problem je što je izvodjač radova obračunao kao izvedene radove i 130 kvadrata prozora,a na ukupnoj površini od 400 kvadrata.Šta nam je činiti

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Prema onome što ste opisali stice se utisak da je vaš problem je pravne prirode, iz domena Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o planiranju i izgradnji.
   S obzirom da se mi bavimo knjigovodstvom i poreskim savetovanjem, nismo kompetentni da Vas savetujemo o pravnim i građevinskim elementima.

   Odgovori
 3. Sanja Tatic

  Ako je nadzorni organ u privremenoj situaciji priznao vrednost radova u iznosu od npr. 100 000 din. Na ime garancije za dobro izvrsenje posla, investitor je zadrzao 5%, sto je predvidjeno i ugovorom.Da li je ispravno prikazati poresku osnovicu za obracun pdv-a 100.000(ili 95 000)? Na konacnoj situaciji se vraca zadrzani depozit, ali bez obracuna pdv-a.Napominjem da izvodjac placa pdv (ne podleze novom Zakonu)

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Osnovicu za obračun PDV-a čini vrednost izvedenih radova, odnosno 100.000 din u Vašem slučaju. Činjenica da će investitor zadržati deo na ime depozita ne utiče na osnovicu PDV-a.

   Odgovori
 4. ŽELJKA BALIĆ IZ MONTE-MONT OIB 29249525870

  Obavljamo radove u Dubrovniku, te nadzorni organ ispravlja privremenu situaciju, crvenom olovkom, ispravak ovjerava sa svojim potpisom, te nam takvu dostavlja.

  U jednom slučaju poreznog nadzora , imali smo primjedbu, o tome da se situacija ne ispravlja.

  Koje je Vaše mišljenje po tom pitanju.
  S poštovanjem,

  Mr.sc. Žekljka Balić, dipl.oec.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ovo pitanje nije iz naše struke, ali Vam prenosim naše iskustvo sa ispravljanjem situacija. Naime, izvođač radova kroz situaciju fakturiše radove koje je nadzor priznao. To znači da ako postoje radovi koje nadzor ne priznaje, on neće overiti situaciju. Ukoliko nadzor na situaciji ispiše iznose koje priznaje, prema našem saznanju, izvođač radova treba da izda novu situaciju, koja će da sadrži radove koji su nesporni, a situacija po kojoj je nadzor pisao smatra se radnim dokumentom. Kada se nadzor i izvođač usaglase oko prethodno spornih radova i nadzor ih prizna, oni će ući u neku od narednih situacija.

   Nadam se da će Vam naš odgovor koristiti.

   Pozdrav!

   Odgovori
 5. Djordje pavlovic

  Investitor sam kao fizicko lice u sistemu pdv i primio sam fakture sa iskazanim pdv od izvodjaca koji nije i glavni izvodjac radova. da li imam pravo na odbitak prethodnog poreza koji je iskazao izvodjac?

  Odgovori
 6. Slavisa Cekic

  Da li je forma privremenih situacija utvrdjena ili je slobodna prema zahtevima investitora. Da li moze da se dobije primerak forme privremene i konacne situacije kao i forme za gradjevinsku knjigu.
  Zahvalan na odgovoru: Slavisa Cekic dipl ing masinstva

  Odgovori
 7. Dagan Jokić

  Pošto radim sa korisnicima javnihh sredstava (KJS) i imamo obavezu registracije Racuna ili Privremenih situacija na CRF-u pre neki dan smo dobili obaveštenje od Nazora da će ubuduće overavati Privremene situacije samo sa procentualnim iznosom bez novčanog iznosa onda treba da izdamo Racun ali imamo problem pošto tako overene situacije dobijemo poštom kroz 5, 10 pa i više dana a datum prometa je datum overe situacije od strane nadzora i od kada teče i rok plaćanja od strane Naručioca a mi to nemožemo znati i nemožemo registrovati izdati račun po overenoj Privremenoj situaciji sa danom overe već tek po dobijanju overene Privremene situacije. Danom registracije na CRF-u će Naručiocu biti produžen rok plaćanja pa me interesuje da li možemo imati problema zbog toga što nemožemo registrovati račun sa danom kada je overene privremena situacija.

  Odgovori
 8. Jovana

  Poštovani, da li Podizvodjači moraju dostavljati mesečne privremene situacije Investitoru ukoliko je Investitor mesečni obveznik PDV-a, ili je to moguće činiti i kvartalno?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Dinamika fakturisanja je stvar ugovornog odnosa investitora i izvođača.

   Svako dobro!

   Odgovori
 9. Sasa

  Postovani da li investitor (javni sektor) ima rok za potpisivanje (overu) privremene situacije a koja je vec overena od strane nadzornog organa i izvodjaca?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Datum prometa usluga u građevinarstvu nastaje danom overe situacije od strane nadzornog organa. Overa situacije od strane investitora nema, u tom smislu, značaja.

   Svako dobro!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *