U praksi se često pojavljuju nedoumice prilikom diferencijacije predračuna, avansnog računa i računa.

Preračun po funkciji najviše odgovara ponudi i najčešće služi kao osnov za plaćanje roba i usluga koje još nisu isporučene. Kupac može i ne mora izvršiti plaćanje po izdatom predračunu – on je neobavezujući dokument. S obzirom da ne dokumentuje ni jednu nastalu promenu, predračun nije osnov za knjiženje u poslovnim knjigama niti se može koristiti prilikom obračuna PDV obaveze.

Avansni račun je kategorija iz Zakona o PDV-u.

Naime, PDV obaveza nastaje danom prometa roba i usluga koji je oporeziva PDV-om ili danom naplate dobra ili usluge koje će biti isporučene, ako naplata nastaje pre isporuke dobara i usluga. Dakle, pored toga što obveznici PDV-a imaju obavezu obračun PDV u izlaznim računima, imaju obavezu i obračuna PDV-a po svim avansnim uplatama koje nastanu u toku poreskog perioda (meseca ili tromesečja) a za koje neće biti isporuke dobara i usluga u istom poreskom periodu u kojem su avansno plaćene (već će se isporuka realizovati u nekom od narednih perioda). Obračun PDV po osnovnu avansnih uplata vrši se u avansnom računu. Obavezni elementi avansnog računa propisani su Zakonom o PDV-u. Obveznik PDV-a dužan je da izda avansni račun svakom kupcu od koga je primio avansnu uplatu a do kraja poreskog perioda nije isporučio avansno plaćena dobra i usluge. Ukoliko obveznik PDV primi avansnu uplatu a do kraja meseca isporuči dobra i usluge, ne postoji obaveza izdavanja avansnog računa. Prilikom isporuke dobra ili usluge, izdaje se konačni račun u kome se navodi avansni račun po kome su izvršena plaćanja i obračun PDV obaveze. PDV plaćen po avansnom računu, odbija se od ukupnog PDV u konačnom računu.

Račun je dokaz o nastaloj isporuci dobara i usluga i izdaje se na dan prometa. Račun treba izdati na dan isporuke dobara (dan otpočinjanja slanja – otpreme dobra kupcu) ili, za većinu usluga, poslednjeg dana pružanja usluge. Dan isporuke koji određuje dan kada treba izdati PDV račun kao i obavezni elementi računa uređeni su Zakonom o PDV-u. Račun je dokaz o nastalim promenama na imovini, pa je i osnov za knjiženje u poslovnim knjigama privrednih subjekata.