Poklanjanje web site-a od strane matičnog lica zavisnoj firmi i porez na dobit

od strane | nov 10, 2022 | Uncategorized | 0 Komentara

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00057/2022-04 od 16.6.2022. god.

„Prema odredbi člana 14. stav 2. tačka 5) Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 ˗ SUS, 80/02, 80/02 ˗ dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 ˗ US, 47/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 95/18, 99/18 ˗ US, 86/19, 144/20 i 118/21, u daljem tekstu: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeno, odnosno na poklon primljeno pravo intelektualne svojine.

Poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se i prenos bez naknade imovine pravnog lica, koja je predmet oporezivanja u skladu sa odredbama st. 1, 2. i 4. do 6. ovog člana (član 14. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 14. stav 4. Zakona, poklonom se, u smislu ovog zakona, ne smatra:

1) prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 3. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu;

2) prihod fizičkog lica po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana;

3) prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica. Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, odnosno vrednost na poklon primljenih upotrebljavanih motornih vozila utvrđena u skladu sa st. 3. do 5. ovog člana, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ (član 16. stav 2. Zakona).

Prema odredbi člana 54. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”,
br. 80/02, 84/02 ˗ ispravka, 23/03 ˗ ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 ˗ dr. zakon, 62/06 ˗ dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 ˗ dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 ˗ ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 ˗ autentično tumačenje, 12/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 i 96/21, u daljem tekstu: ZPPPA), utvrđivanje poreza je delatnost Poreske uprave, odnosno poreskog obveznika, koja se sastoji u izdavanju upravnih akata, odnosno u preduzimanju zakonom propisanih radnji, kojima se ustanovljava postojanje pojedinačne poreske obaveze i određuju poreski obveznik, poreska osnovica i iznos poreske obaveze.

Odredbom stava 2. tačka 2) tog člana ZPPPA propisano je da utvrđivanje poreza obavlja Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja, i to:

(1) u postupku poreske kontrole ˗ ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno;

(2) u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, uprkos samooporezivanju, poresko rešenje mora doneti.

Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave, a, po potrebi, i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika (član 55. stav 2. ZPPPA).

Ako se u postupku donošenja rešenja iz st. 1˗3. ovog člana utvrdi da podaci iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu procene poreske osnovice, na način uređen u odredbama čl. 58˗60. ovog zakona (član 55. stav 5. ZPPPA).

Imajući u vidu da se porez na nasleđe i poklon utvrđuje rešenjem poreskog organa, kad je predmet oporezivanja porezom na poklon veb sajt koji je matično pravno lice prenelo zavisnom društvu bez naknade, poresku osnovicu čini tržišna vrednost konkretnog veb sajta, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

Poreskim rešenjem se određuje i poreska osnovica, na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz poreske prijave, a, po potrebi, i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika. Ako se u postupku donošenja rešenja utvrdi da podaci iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu procene poreske osnovice (na način uređen u odredbama čl. 58˗60. ZPPPA).“

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *