Svi preduzetnici koji su tokom 2019. godine vodili poslovne knjige, a koji u 2020. godini žele da budu paušalno oporezovani, treba da predaju Poreskoj upravi zahtev za paušalno oporezivanje do 30.11.2019. godine. Osnovni uslov za prelazak na paušal je da su tokom 2019. godine imali promet manji od 6 miliona dinara.

Zahtev treba predati nadležnoj filijali Poreske uprave, prema mestu sedišta preduzetnika.

Poreski obveznici treba da predaju poresku prijavu PPDG-1R do 31.januara 2020. godine za 2020. godinu, kao i PPDG-1S prijavu za 2019. godinu do 15.marta 2020. godine.

Preduzetnici koji žele da budu paušalno oporezovani sledeće godine treba da provere da li ispunjavaju sve uslove za paušalno oporezivanje.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.