PDV račun

od strane | okt 4, 2014 | PDV | 0 Komentara

Obveznik PDV-a je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga. Smatra se da je promet nastao danom otpreme dobara koja su predmet prometa ili poslednjim danom pružanja usluge koja je predmet prometa.

U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun, s tim što period za koji se izdaje taj račun ne može biti duži od godinu dana.

Primera radi, ukoliko prodavac prodaje kupcu knjige, račun za prodatu robu izdaće na dan slanja knjiga kupcu (na dan otpočinjanja prve isporuke), dok će recimo firma koja se bavi prodajom oglasnog prostora na internetu, svojim klijentima sa kojima je ugovorila tromesečno oglašavanje, račun izdati poslednjeg dana ugovorenog perioda.

Obaveza izdavanja računa postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje). Ovaj račun naziva se avansni, i treba ga razlikovati od predračuna.  U konačnom računu odbijaju se avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV, te konačni račun kome je prethodio avansni račun sadrži više podataka od klasičnih računa. Više o predračunu, avansnom računu i konačnom računu i kako da ih razlikujete pročitajte ovde.

Račun naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;

6) iznos osnovice;

7) poresku stopu koja se primenjuje;

8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

9) napomenu o odredbi Zakona o PDV  na osnovu koje nije obračunat PDV, ukoliko postoji poresko oslobođenje;

10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate (ukoliko se primenjuje).

Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.

Obveznik PDV ne izdaje račun za promet dobara i usluga za koji je rešenjem utvrđena obaveza plaćanja PDV od strane poreskog organa.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *